Najviac bodovali elektronické aukcie

Dátum: 05.03.2014

Vyhodnotenie súťaže o najlepšie samosprávne konsolidačné opatrenie za obdobie 2009-2013
Tlačová správa, 5. marec 2014

Súťaž sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore Think Tank Fund – Open Society Foundations.

Najlepším konsolidačným opatrením samospráv za roky 2009-2013 je podľa inštitútu INEKO zavedenie elektronických aukcií v Banskej Štiavnici s očakávanou úsporou vo verejnom obstarávaní na úrovni 12%. Na druhom mieste skončila snaha primátora Púchova o použitie rozpočtového prebytku na zníženie dlhu mesta a tretie miesto patrí Piešťanom za použitie elektronickej aukcie pri výbere dodávateľa elektrickej energie.

To sú výsledky súťaže o najlepšie samosprávne opatrenie zvyšujúce zdravie verejných financií, ktorú pripravil inštitút INEKO s cieľom šíriť dobré praktiky konsolidácie verejných rozpočtov. Medzi nominované opatrenia boli zaradené také, ktoré reprezentovali aktuálne konsolidačné trendy (t.j. napríklad uplatňovanie elektronických aukcií, vyššia transparentnosť, šetrenie na nákupe energií a na ich spotrebe, predaje prebytočného majetku), ale aj také, ktoré sa podľa nás od roku 2009 ukázali dôležité buď svojou originalitou alebo veľkosťou konsolidačného dopadu.

INEKO osobitne oceňuje za invenčnosť opatrenia mesta Prešov za zverejnenie zoznamu neplatičov a podrobnej mapy psov, obec Lendak za to, že zverejnila menný zoznam občanov, ktorým zabezpečuje opatrovateľskú službu a ktorým vypláca finančný príspevok na nezaopatrené deti a siroty ako aj mesto Želiezovce, kde každá mestská nehnuteľnosť má svojho fyzického správcu zodpovedného za efektívne hospodárenie s ňou. Pre inšpiráciu sme hodnotili aj vybrané konsolidačné opatrenia prijaté samosprávami v zahraničí. Najviac bodov komisie zostavenej v rámci INEKO získalo opatrenie českého Prostějova, ktorý v roku 2014 ušetrí 980-tisíc korún na základe nákupu elektriny na komoditnej burze.

Vybrané (nominované) boli uskutočnené aj plánované opatrenia. Opatrenia boli vyhľadávané v médiách za obdobie rokov 2009-2013.

V nižšie uvedenej tabuľke sme k jednotlivým opatreniam pridali informáciu o finančnom zdraví príslušnej samosprávy podľa špecializovaného portálu INEKO (obce.ineko.sk). U samospráv, ktorých opatrenia boli nominované a u ktorých došlo v monitorovanom období k výraznému zlepšeniu (umiestnenie do desiateho miesta v SR) v bilancii bežného účtu, vo finančnom zdraví či vo výške zadlženia, je táto skutočnosť vyznačená poznámkou v pravom stĺpci.

Poznámka k metodike: INEKO zmonitorovalo média za roky 2009-2013. Zo zhruba sto samosprávnych konsolidačných opatrení vybralo 28 (z toho 24 zo SR). Tie hodnotili šiesti členovia poroty/panelu. Hodnotili osobitne mieru súhlasu (-3 až 3) a potenciálny dopad na Slovensko (teda dopad, ktorý by opatrenie malo, ak by sa využívalo v celej krajine, pri hodnotení nezáležalo preto na veľkosti samosprávy). Výsledný rating sme získali ako súčin priemerného súhlasu členov poroty a priemerného dopadu na Slovensko (100% predstavovalo maximálny potenciálny dopad).

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Tabuľka: Celkové umiestnenie nominovaných opatrení

Hodnotené opatrenia Rating INEKO Hospodárenie samosprávy podľa INEKO (finančné zdravie, 2012)
1. Banská Štiavnica odhadla úsporu vyplývajúcu z razantného uplatnenia elektronických aukcií na 12%. Zdroj: 24hod.sk, 3.10.2011. 233 3,7 zo 6
dostatočné
2. Primátor Púchova navrhol využiť prebytok rozpočtu na zníženie miery zadlženosti mesta z 52 na 38%. Zdroj: Portál mesta Púchov. 183 4,1 zo 6
dobré
3. Piešťany ušetria desiatky tisíc eur výmenou dodávateľa energií v elektronickej aukcii. Zdroj: Portál mesta Piešťany. 182,5 3,8 zo 6
dostatočné
4. Žilina rozbehla pasportizáciu mestských pozemkov s cieľom predať nevyužiteľné pozemky v otvorenej súťaži za najvýhodnejšiu cenu. Zdroj: Pravda 27.12.2011. 175 2,9 zo 6
nedostatočné
5. Obec Lendak vo svojom rovnomennom občasníku dlhodobo informuje svojich občanov o tom, na aké školy odchádzajú študovať absolventi miestnej ZŠ. Napríklad koľkí sa dostali na gymnázia a na ktoré, koľkí na SOŠ a na ktoré. Zdroj: Lendak. 145 5,3 zo 6
výborné
6. Lučenec predal prázdnu historickú budovu, do údržby ktorej musel investovať. Predal ju za 750 tisíc eur. Zdroj: Obecné noviny 30.7.2013. 142 3,6 zo 6
dostatočné
7. Obec Lendak zverejnila menný zoznam občanov, ktorým zabezpečuje opatrovateľskú službu a ktorým vypláca finančný príspevok na nezaopatrené deti, siroty. Zdroj: Lendak, 3/2010. 140 5,3 zo 6
výborné
8. Prešov zverejnil zoznam daňových neplatičov aj mapu psov. Zdroj: Portál mesta Prešov. 120 3,3 zo 6
dostatočné
9. Zrozumiteľný výber dodávateľa pre výstavbu parkovísk uskutočnilo Kysucké nové mesto. Zdroj: Zvesti KNM, 9/2012. 95 5,6 zo 6
výborné
10. Žilina udelila pokutu 400 tisíc eur spoločnosti vlastniacej dlhodobo nebezpečné stavenisko (Strašidelný hrad). Zdroj: SME 30.8.2011. 95 2,9 zo 6
nedostatočné
11. Banská Bystrica zatvorila dve školy. Zdroj: Portál mesta Banská Bystrica. 89 4,1 zo 6
dobré
12. Obec Košeca ušetrila desiatky tisíc eur výmenou nehospodárnych svietidiel. Zdroj: Blog starostu obce. 84 5,0 zo 6
výborné
13. V Rakovej priniesla inštalácia kamerového systému významný pokles vandalizmu a teda aj nákladov s ním spojených. Zdroj: Hlas Rakovej, november 2010. 79 4,0 zo 6
dobré
14. Žarnovica si overila potrebu rekonštrukcie viacúčelového ihriska v ankete. 88% opýtaných bolo proti. Zdroj: Portál mesta Žarnovica. 77 4,2 zo 6
dobré
15. Žilina sa stala jedným zo skokanov roka v náraste daní z nehnuteľností. Zdroj: PAS, 2012. 76 2,9 zo 6
nedostatočné
16. Fiľakovo schválilo predaj mestských nájomných bytov. Zdroj: Fiľakovské zvesti, marec 2012. 75 5,0 zo 6
dobré
17. Vo Zvolene zvýšili daň za byt o 80%. Zdroj: Pravda, 12.1.2014. 69 4,3 zo 6
dobré
18. Gbely si zrátali, koľko dostanú od štátu na normatívoch za žiakov zvážaných z iných obcí a (s externou podporou) investovali do ich zvážania. Zdroj: Gbelan, 2009. 69 4,0 zo 6
dobré
19. Každá mestská nehnuteľnosť v Želiezovciach má svojho fyzického správcu (napríklad riaditeľa školy či zamestnanca mesta). Zdroj: Želiezovský spravodajca. 45 3,4 zo 6
dostatočné
20. Obec Smižany dlhodobo znižuje mzdy a platy. Zdroj: Blog miestnej poslankyne. 38 3,1 zo 6
dostatočné
21. Levickí poslanci schválili zvýšenie príspevkov za detské jasle pre rodičov s trvalým pobytom v Leviciach zo 66 eur na 100, pre ostatných z 83 na 150 eur mesačne. Zdroj: Noviny z Levickej radnice, apríl 2011. 38 4,8 zo 6
dobré
22. Fiľakovo zaviedlo daň z ubytovania. 0,35 eura za osobu a noc. Zdroj: Fiľakovské zvesti, marec 2012. 36 5,0 zo 6
dobré
23. Bratislavský Ružinov ušetril tisícky eur tým, že zrušil vianočnú výzdobu. Zdroj: Váš čas. 29 5,1 zo 6
výborné
24. Devínska Nová Ves šetrí aj umiestnením solárnych panelov na strechu školy. Zdroj: SME, 22.8.2013. 24 5,4 zo 6
výborné
Zahraničné inšpirácie
1. Český Prostějov ušetrí v roku 2014 980 tisíc korún na základe nákupu elektriny na komoditnej burze. Zdroj: Prostějovský večerník, 5.4.2013. 163 -
2. Open source ušetrí Mníchovu 11 miliónov eur. Zdroj: DSL.sk, 23.11.2012. 101 -
3. Šumperk ušetrí zmenou banky stovky tisíc korún. Zdroj: Portál mesta Šumperk, 4.6.2013. 90 -
4. Americké mesto Queensbury má ušetriť 32 tisíc dolárov prenesením mzdovej agendy na externú firmu. Zdroj: PostStar, 29.11.2013. 61 -