Najlepšie riešenia v odpadovom hospodárstve ponúkajú strany SaS a PS – Spolu

Dátum: 24.02.2020

24.2.2020, ineko.blog.sme.sk
Najlepšie riešenia v odpadovom hospodárstve ponúkajú strany SaS a PS – Spolu

Na Slovensku by mali prestať rásť hromady smetí na skládkach, viac odpadu by sme mali triediť a použité obaly by sa mali viac recyklovať. S tým súhlasí každý človek, ktorému záleží na kvalite životného prostredia. Naplnenie cieľov v týchto oblastiach si vyžiada v nasledujúcich rokoch stovky miliónov, možno až miliardy eur investícií z verejných aj súkromných zdrojov. S takými veľkými výdavkami sa už tradične spája riziko plytvania. Pozornosť verejnosti by sa preto mala sústrediť na konkrétne opatrenia a investície, aby boli verejné zdroje minuté efektívne.

Aké ciele musíme plniť

Koncom minulého roka prijal parlament novelu zákona o odpadoch, v ktorej sa Slovensko zaviazalo naplniť ambiciózne ciele nastavené Európskou úniou ešte v roku 2018. Hoci pre štáty s historicky pomalším tempom ekologizovania odpadového hospodárstva bola možnosť výnimky, Slovensko sa jej zrieklo a zaviazalo sa plniť prísne limity.

Medzi hlavné ciele patrí postupne do roku 2035 recyklovať 65 percent komunálneho odpadu. V súčasnosti sme na niečo vyše tretiny tejto méty. V prípade odpadov, ktoré slúžia ako obaly, sa má do roku 2030 recyklovať najmenej 70 percent celkového zberu. Napríklad pri papierových obaloch to má byť 85 percent, dnes sme na úrovni 60 percent. Na skládky sa bude môcť od roku 2035 vyvážať najviac 10 percent komunálnych odpadov, v súčasnosti tam končí viac ako polovica.

Na dosiahnutie konkrétnych cieľov bude potrebné vykonať viacero opatrení. Niektoré z nich už dostali zákonnú podobu. Koncom minulého roka schválil parlament zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Od začiatku roka 2022 sa má takto nakladať s plastovými fľašami a plechovkami. Po spustení zálohovania by ich zhruba 95 percent malo skončiť v recyklačných zariadeniach. Dnes je úspešnosť zberu plastových fliaš nad 60 percentami.

Rôzne analýzy, rôzne dopady

Povinné zálohovanie fliaš a plechoviek je príkladom, ako sa rôznia názory politických strán na výber konkrétnych nástrojov na dosahovanie náročných cieľov v odpadovom hospodárstve. Kým povinné zálohovanie presadil minister za vládnu stranu Most – Híd, opozičná Sloboda a solidarita (SaS) hodlá v prípade účasti v novej vláde pristúpiť k inému, podľa nej efektívnejšiemu riešeniu.

Ministerstvo pri prijímaní tohto zákona počítalo s jednorazovými investičnými nákladmi na vybudovanie zálohovacieho systému v nasledujúcich desiatich rokoch vo výške 80 mil. eur, spoločnosť Ekos plus ich odhadla na 133 mil. eur. Dva prepočty sa rozišli už pri vynútených investíciách, nehovoriac o ďalších, prevádzkových nákladoch. Tento príklad, kde sa prepočty rozchádzajú, naznačuje, aké dôležité bude prijímať opatrenia postavené na dôsledných dopadových analýzach a s dosiahnutím výsledku pri najmenších nákladoch.

Naplnenie cieľov v odpadovom hospodárstve si vyžiada v nasledujúcich rokoch stovky miliónov, možno až miliardy eur investícií z verejných a súkromných zdrojov. Popri sledovaní efektívnosti budú opatrenia potrebovať dostatočnú podporu verejnosti, pretože náklady budú v konečnom dôsledku znášať občania. Transparentnosť procesov bude rovnako dôležitá ako efektívnosť.

Najlepšie a najhoršie volebné programy

Inštitút INEKO analyzoval, akú pozornosť venujú politici vo volebných programoch problematike odpadového hospodárstva. Do hodnotenia sme zaradili 12 politických strán, ktoré v predvolebných prieskumoch počas januára 2020 zaznamenávali očakávaný volebný výsledok nad 3 % hlasov. Analyzovali sme volebné programy, ktoré strany zverejnili najneskôr do 10. februára 2020.

Na vyhodnotenie programov sme vytvorili zoznam 13 významných problémov. Pri jeho zostavovaní sme zohľadnili aktuálny stav v odpadovom hospodárstve a perspektívu vývoja v zmysle nastavených cieľov. Najpozornejšie sme sa zamerali na okruhy, kde sa bude pracovať s najväčšími objemami prostriedkov, pretože nás zaujíma efektívnosť a transparentnosť ich využitia. Posudzovali sme identifikovanie problémov a nástrojov na ich riešenie.

Po analyzovaní a porovnaní volebných programov sa z pohľadu riešenia nami identifikovaných problémov na prvom mieste umiestnila strana Sloboda a solidarita, pomerne tesne nasledovaná koalíciou Progresívne Slovensko / Spolu – občianska demokracia (PS – Spolu). Ostatné strany za nimi zaostávajú. Smer – sociálna demokracia a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko nezverejnili volebné programy, a tak ostali nehodnotené s nulovým výsledkom. Výsledky sú v grafe.

V strane SaS najsilnejšie rezonuje snaha o efektívnosť vynakladania prostriedkov a transparentnosť pri prijímaní opatrení. Pre stranu je dôležité dodržiavanie pravidiel a chce sa sústrediť na prinášanie osvedčených návodov, ktoré budú motivovať spotrebiteľa k ekologickému správaniu bez drastických zásahov do ekonomiky. Z ich programu vyberáme:

 • Prostredníctvom štrukturálnych fondov podporíme výstavbu zariadení na jednoduché dotriedenie vhodných frakcií využiteľných odpadov zo zmesových odpadov, základným kritériom bude ekonomická udržateľnosť projektov.
 • Podporíme motiváciu občanov na triedenie odpadu, ku ktorému motivuje množstvový zber (t.j. platenie za množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu – pozn. INEKO).
 • Chceme, aby občania boli motivovaní predchádzať vzniku odpadov aj tým, že budú poznať skutočnú cenu odpadov, ktoré vyprodukujú. Preto (…) umožníme obciam zvýšiť poplatok podľa reálnych nákladov na odpady.
 • Skvalitníme environmentálne vzdelávanie. Kľúčom k tomu, aby sa zvýšila miera zhodnocovania a recyklácie odpadov za čo najnižšie náklady, je správne triedenie všetkých zložiek komunálnych odpadov už pri zdroji, teda u občanov.
 • Zvýšime zapojenie výrobcov do financovania triedeného zberu.
 • Odkloníme biologický odpad ako najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu od skládkovania. (…) Zabezpečíme to tým, že spresníme evidenciu biologického odpadu a vydáme usmernenie pre obce, aby kompostovanie v domácnostiach bolo riadne započítavané do výpočtu vytriedenia komunálneho odpadu.
 • Skvalitníme metodiku schvaľovania dotačných projektov cez štrukturálne aj národné fondy tak, aby podmienkou udelenia dotácie bola vyššia predpokladaná udržateľnosť projektov.

PS – Spolu venuje životnému prostrediu a téme odpadov desatinu volebného programu. Chce presadiť viacero zmien s cieľom produkovať menej odpadu, vzniknutý odpad čo najviac recyklovať alebo energeticky zhodnotiť. Z ich programu vyberáme:

 • Zvážime fiškálne a iné možnosti podpory pre vybrané výrobky z recyklovaných materiálov. (…) V legislatíve o odpadoch zabezpečíme doplnenie špecifikácií a hodnotiacich štandardov tak, aby boli výrobcovia ekonomicky motivovaní meniť obalové materiály smerom k lepšie recyklovateľným.
 • Postupne budeme zvyšovať podiel zeleného verejného obstará¬vania s cieľom stopercentného prechodu na zelené obstarávanie do konca volebného obdobia.
 • Zvýšime pokuty za nelegálne nakladanie s odpadmi a posilníme kontrolnú činnosť štátnych orgánov.
 • Základom systému finančnej podpory separovaného zberu zo strany výrobcov budú obce, pričom zodpovednosť za recykláciu produktov ponesú výrobcovia. Odstránime nedo statky podpory separovaného zberu v obciach, napríklad termínové nezrovnalosti, zvýšime rozsah zberovej infraštruktúry i jej kvalitu tak, aby sme ukončili jeho podfinancovanie.
 • Ak prax a odborné analýzy ukážu, že aktuálne schválená výška poplatkov za ukladanie odpadov na skládky nepostačuje, zvýšime poplatok na hodnotu, pri ktorej odborné analýzy preukážu vplyv na potrebné zníženie skládkovania.
 • Urýchlime zavádzanie separovaného zberu biologicky rozložiteľ¬ného odpadu, vrátane kuchynského, predovšetkým v mestách. Podporíme budovanie kompostární a bioplynových staníc na báze anaeróbnej digescie. Upravíme podmienky na ich lepšie zapo¬jenie do siete distribúcie plynu a bioplynových zdrojov energie.
 • Posilníme úlohu analýz a kapacity analytických útvarov pri rozho¬dovaní v témach životného prostredia.

Zvyšné strany sa odpadovému hospodárstvu venujú skôr okrajovo, alebo len identifikujú problémy väčšinou bez návrhov konkrétnych riešení. Preto majú aj horšie hodnotenie.

Napriek výnimočnej pozícii prvých dvoch strán sa pri návrhoch riešení problémov odpadového hospodárstva ani jedna z nich nedostala nad tretinu celkového intervalu 0 až 100 %. Sedem strán nedosiahlo ani jednu desatinu intervalu. Je to spôsobené najmä tým, že problematike venujú nízku pozornosť a ostávajú často iba pri deklaráciách. Na druhej strane treba uznať, že odpadové hospodárstvo je špecifická téma, čo limituje priestor na jej rozpracovanie vo volebných programoch.

Metodiku ako aj podrobnejšie výsledky hodnotenia programov si prečítajte v analýze, ktorú sme vypracovali na podnet a vďaka finančnej podpore organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVIPAK.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
Jozef Hajko, spolupracovník INEKO