Najlepší volebný program pre zdravotníctvo majú SaS a KDH

Dátum: 19.02.2016

Pozreli sme sa na volebné programy strán a ohodnotili, ktoré z nich sú v akom súlade s našimi predstavami o tom, čo všetko treba v slovenskom zdravotníctve zmeniť a ako by malo vyzerať. Čím je politická strana či hnutie viac napravo na nižšie zobrazenej osi, tým je jej volebný program vo väčšom súlade s naším videním zdravotníctva:

Čím viac na osi vpravo, tým lepší zdravotnícky program

Zdroj: INEKO

Najlepším zdravotníckym volebným programom disponuje podľa nášho názoru strana SaS spolu s KDH, ktoré získali rovnaký počet bodov. Za veľmi prínosné a celkovo porovnateľné s najlepšími sme označili aj programy Mostu–Híd a Siete. Na druhej strane, SNS získala od nás len o jeden plusový bod naviac od tých mínusových, ktoré boli udelené predovšetkým za navrhovanú centrálnu štátnu reguláciu cien v zdravotníctve a za vytvorenie systému len s jednou zdravotnou poisťovňou fungujúcou ako verejnoprávna inštitúcia bez možnosti vytvárania zisku. Pri OĽaNO–NOVA sme spočiatku hodnotili zdravotnícky program strany NOVA, ktorá získala od nás mierne nadpriemerné hodnotenie, kde dominovala prepracovaná schéma troch rôznych zdravotných poistných plánov pre ľudí s možnosťou cenovej súťaže poisťovní. Tento týždeň však Matovičovo hnutie zverejnilo aj “strešný” program pre celé OĽaNO-NOVA, schéma odbudla, pribudli však návrhy pravdepodobne rôznych nezávislých osobností, čo malo za následok miernu chaotickosť a nekonzistentnosť programu a posunulo naše hodnotenie OĽaNO-NOVA k miernemu podpriemeru. SMK predstavila relatívne stručný program, ktorému chýba väčšia komplexnosť a korenie. Vládnuca strana SMER-SD tentoraz nepripravila pre voličov de facto žiadny volebný program, takže nemohla v našom hodnotení získať, ale ani stratiť žiadne body.

Pre odbornú, ako aj laickú verejnosť je prínosom, keď sa môže dozvedieť, čo hodlajú jednotlivé politické subjekty presadzovať v nasledujúcom volebnom období. Je to súčasťou transparentnosti verejnej politiky, predvídateľnosti jej krokov a zmluvy s občanmi.

Oceňujeme, že mnohé strany prevzali do svojich programov viaceré z našich dlhodobo presadzovaných myšlienok, najmä čo sa týka potreby väčšej transparentnosti – obzvlášť ak ide o meranie a zverejňovanie údajov o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti (SaS, KDH, Most, Sieť, OĽaNO) a o porovnávanie (benchmarking) a zverejňovanie cien nakupovaných tovarov a služieb v zdravotníctve (SaS, KDH, Sieť, OĽaNO).

Osobitne nás teší fakt, že až štyri strany (SaS, KDH, Most a OĽaNO) akcentovali o.i. aj dôležitosť vytvárania zrozumiteľných rebríčkov či porovnaní poskytovateľov a zdravotných poisťovní na základe zozbieraných dát o dosahovaných výsledkoch, kvalite a efektívnosti poskytovanej starostlivosti a služieb, čím sa má posilniť verejná kontrola a pozícia občana a pacienta, ktorý bude môcť uskutočňovať informovanejšie, a teda kvalifikovanejšie rozhodnutia, čo bude vplývať na zlepšovanie úrovne celého zdravotníctva. Čitateľom by sme radi dali do pozornosti dva projekty z mimovládneho sektora, ktoré už uskutočňujú tieto myšlienky v praxi:

INEKOPorovnanie zdravotníckych zariadení
HPISprievodca pôrodnicami

Strany sa vo svojich programoch zaoberali aj spôsobom, ako odmeňovať poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov. Pozitívne vnímame odkazy na zrušenie centrálnej regulácie miezd (SaS) a naviazanie odmeňovania aktérov v zdravotníctve na výsledky liečby, spokojnosť pacientov a iné indikátory kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti (KDH, Most). Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti majú vo svojom programe na jednej strane bod, že financovanie a hodnotenie zdravotníctva má byť orientované na výsledky liečby, komfort a spokojnosť pacienta, potom ďalší bod hovoriaci o zohľadňovaní aspektu kvality poskytovaných služieb pri uzatváraní zmlúv s poisťovňami a na druhej strane, dá sa povedať v protiklade s predošlými bodmi, navrhujú reguláciu cien stanovením minimálnych cien za ambulantné výkony a ústavnú zdravotnú starostlivosť a tiež garantované mzdové nároky zdravotných sestier zohľadňujúce dosiahnuté vzdelanie a odpracované roky. Kvitujeme, že Sieť presadzuje stanovenie jasných pravidiel pre zazmluvňovanie poskytovateľov zo strany VšZP, podobne aj OĽaNO.

Všetky strany s výnimkou SNS uvádzajú nutnosť presadiť do úhradového mechanizmu za lôžkovú starostlivosť systém DRG, teda zjednodušene, platbu za diagnózu. KDH chce po zavedení tohto systému zabezpečiť, aby sa v rámci neho neštandardným spôsobom nezvýhodňovali niektoré nemocnice. Pravdepodobne tým mysleli štátne. Most-Híd zasa celkom správne poukazuje na potrebu ponechania slobody v zmluvných vzťahoch medzi poisťovňami a poskytovateľmi aj po zavedení DRG. Veríme, že tým naráža na dnes existujúce riziko vzniku štátnej regulácie cien prostredníctvom DRG, a tým na nemožnosť selektívneho zazmluvňovania poskytovateľov aj na základe plnenia rôznych indikátorov kvality. Zmyslom zmluvnej voľnosti je, aby poisťovne mohli okrem produkcie zohľadňovať pri platbách aj merateľnú kvalitu.

Mnohé strany si uvedomujú problém značnej politizácie nášho zdravotníctva a z toho rezultujúcich pokrivených motivácií aktérov a presadzujú, aby manažéri v štátnych zdravotníckych zariadeniach a iných verejných inštitúciách boli za svoje rozhodnutia zodpovední a hodnotení podľa dosiahnutých výsledkov hospodárenia a efektívnosti, kvality či výsledkov liečby a spokojnosti pacientov (OĽaNO, Sieť). Kresťanskí demokrati navrhujú zaujímavý model v prípade zlého hospodárenia manažmentu nemocnice – povinný ozdravný plán a nútenú správu, podobne ako to funguje pri zdravotných poisťovniach alebo v mestách a obciach. Obyčajní a ich nezávislé osobnosti predstavili kontroverzný inštitút – trikrát strata a dosť. Ak by nemocnica tri polroky po sebe vykazovala stratu, muselo by byť vedenie nemocnice automaticky odvolané, čo považujeme za príliš striktné opatrenie, ktoré by mohlo hádzať polená aj tým manažérom, ktorí nastolili trend zlepšovania hospodárenia alebo vykonali potrebné veľké investície do schátraného majetku.

Strany SaS a Most-Híd považujú za dôležité zmeniť nevhodnú právnu formu štátnych nemocníc ako príspevkových organizácií a transformovať ich na akciové spoločnosti s prehľadným účtovníctvom a jasnými pravidlami a údajmi o hospodárení, ako aj s povinným vykonávaním nezávislého auditu. OĽaNO-NOVA plánuje novú inovatívnu organizačnú formu pre nemocnice, kde budú mať v riadení zastúpenie zamestnanci, odbory, župy a obce. Podľa nás neexistuje pri takomto participatívnom modeli riadenia jednoznačné rozdelenie rolí a kompetencií, a teda ani vyvodenie zodpovednosti za prípadné zlyhania, ktoré by určite vznikali už len z titulu antagonistických pozícií a motivácií týchto aktérov.

Z hľadiska finančnej stability a dlhodobej udržateľnosti systému, je podľa nás jeden z najnevyhnutnejších, ale zároveň z politického, ako aj odborného hľadiska jeden z najťažších bodov zdravotnej politiky, ktorého sa slovenskí politici doteraz veľmi stránili – definovanie základného balíka, jeho prípadné zúženie a zavedenie sociálne citlivej regulovanej finančnej spoluúčasti pacientov na liečbe. Dôsledne definovaný zákonný nárok poistenca má okrem toho, že vytvára predpoklady pre udržateľnú finančnú stabilitu sektora, aj potenciál nárastu súťaživosti medzi poisťovňami, a teda aj vzniku rôznorodejších poistných produktov, vrátane tých drahších nadštandardných, ako aj priestor pre presnejšiu reguláciu ziskov poisťovní.

Liberáli zo SaS plánujú zadefinovať základný balík a umožniť zdravotným poisťovniam, ak naplnia zákonný nárok poistencov, ponúkať im rôzne poistné plány s rôznou cenou a možnosťou tvoriť zisk. KDH menuje vo svojom programe, že zrozumiteľný a štátom garantovaný nárok občana v zdravotníctve musí obsahovať jednoznačnú definíciu nároku z vecného (čo), časového (dokedy), geografického (ako ďaleko od domova) a finančného hľadiska. Podľa KDH bude nutné okrem definície nároku stanoviť aj jasné pravidlá spoluúčasti pacienta, vrátane ochranného limitu pre sociálne slabších a ponúka aj inovatívne riešenie, ak poisťovňa neponúkne pacientovi zdravotnú starostlivosť za podmienok stanovených v zákonnom nároku. Vtedy bude môcť byť pacient liečený u nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí na náklady poisťovne. Kresťanskí demokrati predpokladajú aj vznik rôznych zdravotných poistných plánov.

Most-Híd nesmelo konštatuje, že finančnej udržateľnosti a spokojnosti pacientov by prospela definícia základného balíka, jeho jasná nárokovateľnosť a vymáhateľnosť a vytvorenie možnosti pripoistenia za nadštandard. O pripoistení hovorí aj SNS. Nejasný je postoj Mostu k spoluúčasti pacienta. V programe sa píše o jeho „zoptimalizovaní“, čo je politicky veľmi opatrná formulácia umožňujúca následný únik akýmkoľvek smerom. V OĽaNO-NOVA chcú tiež, aby štát zadefinoval a zverejňoval zákonné nároky poistenca (napr. maximálne čakacie doby). Poisťovne budú môcť ponúkať štandardný a nadštandardný zdravotný plán a súťažiť s ich ponukou o poistenca, pričom však budú môcť tvoriť zisk len z nadštandardu a z ich vlastného správneho fondu, teda ak ušetria na svojej réžii. Podľa nášho názoru by bolo pravdepodobne efektívnejším spôsobom regulácie zisku poisťovní podmienenie jeho výplaty splnením všetkých explicitne definovaných zákonných nárokov všetkých poistencov.

Strana Sieť nedisponuje úplne komplexným zdravotníckym programom, chýba tam napríklad vysporiadanie sa s problémom udržateľnosti financovania základného balíka. Silná stránka programu Siete je však v dôraze na transparentnosť a jasné pravidlá. Preto ani neprekvapia body v programe hovoriace o zverejnení čakacích zoznamov a definovaní minimálnej dostupnosti špecialistov stanovením určitej vzdialenosti a čakacej doby. Definovaním časovej dostupnosti neodkladnej, ako aj plánovanej zdravotnej starostlivosti sa zaoberá aj Most, KDH chce určiť maximálne lehoty čakania na vybrané vyšetrenia a zákroky, podobne OĽaNO.

Viaceré strany sa vo svojich programoch pristavili pri problematike dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Napríklad KDH presadzuje bezplatný objednávkový systém a možnosť zvoliť si čas vyšetrenia aj mimo ordinačných hodín (pravdepodobne za poplatok). Sieť chce vyššími platbami od VšZP motivovať lekárov rozširovať ordinačné hodiny na celý deň. Most je za vrátenie možnosti tzv. prednostných vyšetrení, INEKO tiež, SMK takisto a zároveň navrhuje, aby boli tieto spoplatnené objednávky vykonávané pred alebo po riadnych ordinačných hodinách.

Je potešujúce, že sa viaceré strany zmienili vo svojich volebných programoch aj o dlhé roky zanedbávanej oblasti dlhodobej starostlivosti o chorých, ktorá pozostáva tak zo zdravotnej, ako aj ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti. Venovali sa jej strany SaS, Most a v o niečo detailnejšej miere SMK a najmä OĽaNO-NOVA. Obyčajní presadzujú nové dobrovoľné formy financovania dlhodobej starostlivosti – ošetrovateľské pripoistenie a reverznú hypotéku.

Potreba prevencie a spoluzodpovednosti pacienta za svoje zdravie bola často opakovaná v programoch strán. SaS a KDH navrhli bonifikovať pacientov, ktorí dodržiavajú liečebný režim a starajú sa o svoje zdravie. Kresťanskí demokrati menovali aj možnosti bonifikácie (znížená sadzba poistného, refundácia poplatkov a zľavy na zdravotné služby). SMK chce používať negatívnu motiváciu a počas určitej doby zvýšiť sadzbu poistného pre tých, ktorí sa vyhýbajú preventívnym vyšetreniam.

Miera vplyvu a rešpektu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v našom zdravotníctve je okrem ďalších okolností ovplyvnená aj zvýšeným politickým tlakom na jeho rozhodovanie, preto vítame návrh SaS, aby bola nezávislosť ÚDZS posilnená, a aby bol jeho predseda volený vo verejnej voľbe v parlamente. Rovnako Most prezentoval potrebu zvýšenia nezávislosti Úradu a navyše by mu priradil novú vážnu kompetenciu – vypracovávať štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Naopak, OĽaNO-NOVA by ÚDZS najradšej zrušili a jeho kompetencie by presunuli na centrálnu banku a dve novovytvorené úrady, ktoré by pod seba prevzali ostatné verejné zdravotnícke inštitúcie. Dôvodom na túto nedostatočne vyargumentovanú inštitucionálnu rošádu má byť podľa Obyčajných zlyhávanie jestvujúcich inštitúcií, klientelizmus a uprednostňovanie súkromných záujmov lobistov pred verejným záujmom. Obávame sa však, že nikde nie je garancia, že nové inštitúcie nebudú trpieť týmito neduhmi. Môže sa veľmi jednoducho stať, že sa akurát popremiestňujú krabice, vzniknú zbytočné transakčné náklady a nakoniec zistíme, že jediným konečným výsledkom tohto cvičenia je väčší počet úradníkov, podobne ako pri projekte ESO.

Ďalšie zaujímavé návrhy politických strán

Pozitívne:
Most-Híd: Inštitucionálne posudzovanie efektívnosti zdravotníckych technológií a postupov (HTA).
SaS: Zrušenie možnosti obchádzať tzv. generickú preskripciu liekov.
Sieť: Možnosť predaja niektorých voľnopredajných liekov aj mimo lekárne.
SaS: Rozdelenie VšZP na 3-4 časti a ich odpredaj v medzinárodnom tendri.
Sieť: Delegovanie administratívnych povinností na pomocný personál.
OĽaNO-NOVA: Zvýšenie kompetencií všeobecných lekárov s kombinovanou platbou za kapitáciu a za výkony.

Sporné až negatívne:
OĽaNO-NOVA: V obciach bez lekárne by vydával najbežnejšie lieky všeobecný lekár.
OĽaNO-NOVA: Daňové zvýhodnenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
SMK: Štátna regulácia miezd stanovením minimálnych mzdových nárokov sestier aj v súkromných ambulanciách lekárov.

Stručná metodika
Posudzovali sme programy tých strán, ktoré sa za ostatné tri mesiace minimálne raz umiestnili v prieskumoch verejnej mienky aspoň dvoch najviac citovaných agentúr (Focus, Polis, Median a MVK) na zvoliteľnom mieste (≥5%).
Strany mohli získavať za svoje programy pre oblasť zdravotníctva na základe nášho expertného názoru plusové, ako aj mínusové body v závislosti od nami vnímanej dôležitosti jednotlivého navrhovaného opatrenia, miery súladu jeho znenia s našimi predstavami a od miery jeho konkrétnosti.

Volebné programy
SaS: http://www.strana-sas.sk/file/4330/SaS_volebny_program.pdf
KDH: http://kdh.sk/wp-content/uploads/2016/01/volebny_program_web.pdf
Most-Híd: http://obcianskavizia.sk/
#Sieť: http://bit.ly/program-siet-stiahnut
NOVA: http://www.nova.sk/volebny-program-nova-pre-zdravotnictvo
OĽaNO-NOVA: http://www.obycajniludia.sk/program/zdravotnictvo/
SMK: https://drive.google.com/file/d/0B-uFWu08PUj0bUI2NDFjSHI4cUk/view
SNS: http://www.sns.sk/engine/assets/uploads/2016/01/volebny_program_2016.pdf
SMER-SD: http://strana-smer.sk/priority-programu-strany-smer-sd-pre-roky-2016-2020-0

Poznámky:
Eugen Jurzyca, ktorý teraz kandiduje do volieb za stranu SaS, bol pred vstupom do politiky do septembra 2009 riaditeľom INEKO.
Radi by sme upozornili čitateľov aj na iné, podrobne spracované hodnotenie zdravotníckych volebných programov z dielne HPI: http://www.hpi.sk/2016/02/hodnotenie-volebnych-programov/

Dušan Zachar, INEKO

INEKO realizuje projekt i-Health.sk, ktorý finančne podporuje zdravotná poisťovňa Dôvera.
Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme veľmi radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme!