Najlepší program v oblasti školstva má KDH, najhorší SMK a ĽS – HZDS

Dátum: 31.05.2010

Tlačová správa, 31. mája 2010

Odborníci a odborníčky ocenili najmä opatrenia smerujúce k otvoreniu trhu s učebnicami

Najlepšie riešenia v oblasti školstva ponúkajú strany KDH, SDKÚ – DS, SaS a SNS. Oproti tomu najmenší prínos do vzdelávania sa dá podľa programov očakávať od strán SMER – SD, ĽS – HZDS a SMK. Vyplýva to z hodnotenia volebných programov ôsmich politických strán, ktoré majú podľa predvolebných prieskumov najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Programy hodnotilo v prieskume INEKO 15 odborníkov a odborníčok z prostredia stredných a vysokých škôl a z mimovládnych organizácií. Predmetom hodnotenia bol zoznam opatrení rozčlenený do vecne súvisiacich skupín tak, aby hodnotitelia a hodnotiteľky nemali vedomosť o tom, ktorá strana ich navrhuje. Pri svojom hodnotení brali do úvahy komplex kritérií, ako napríklad kvalitu a prínos opatrení, ich dôležitosť, konkrétnosť či realizovateľnosť.

Najlepšie hodnoteným opatrením bol návrh KDH otvoriť trh s učebnicami. Podobné znenie – dať školám slobodu vo výbere učebníc – malo aj druhé najlepšie opatrenie pochádzajúce z dielne SaS a do prvej desiatky sa dostal aj návrh SDKÚ – DS zrušiť monopol štátu na učebnice. Oprávnenosť vysokého hodnotenia týchto opatrení naznačujú aj výsledky skoršieho prieskumu INEKO z marca 2009, podľa ktorého 86,6 % z 1597 učiteľov a učiteliek základných a stredných škôl vyjadrilo nesúhlas s tvrdením, že nová školská reforma im poskytla dostatočné didaktické zázemie (učebnice, učebné texty, metodiky) pre vyučovanie. Nedostatočná ponuka učebníc patrí dlhodobo medzi zásadné slabiny slovenského školstva, a tak opatrenia na riešenie tohto stavu prirodzene obsadili najvyššie miesta.

Tretím najprínosnejším opatrením bolo posilniť úlohu kvalitatívnych ukazovateľov pri financovaní verejných vysokých škôl (KDH). Renáta Králiková z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť poznamenáva, že „toto sa už začalo uplatňovať, ale chýba tu dôraz na iné kvalitatívne ukazovatele okrem vedeckých výstupov“. V programoch niektorých strán sa v tejto súvislosti spomína napríklad aj zapojenie zahraničných hodnotiteľov do hodnotenia (KDH), alebo interné hodnotenie študentmi a absolventmi (KDH a SDKÚ – DS).

Odborníci a odborníčky tiež vysoko hodnotili opatrenia smerujúce k vytvoreniu podmienok na pritiahnutie špičkových vedcov zo sveta (KDH), k odbúraniu bariér na získanie kvalitných zahraničných vedcov, pedagógov a študentov (SDKÚ – DS) a k vytvoreniu priestoru na prepojenia našich a špičkových zahraničných vysokých škôl a vedeckých pracovísk (SDKÚ – DS). V prípade pritiahnutia špičkových vedcov zo sveta Pavol Návrat z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave upozorňuje, že „základný problém nie je na vysokej škole, ale na imigrantskom úrade. Prekážky, ktoré Slovensko kladie práci cudzincov, sú gigantické.“

Vysoké hodnotenia získali aj návrhy vytvoriť prehľadné pravidlá na určenie výšky normatívov pre stredné školy podľa študijných odborov (SaS), vytvoriť fond na podporu nadaných študentov a štúdium na špičkových školách v zahraničí (KDH), ako aj dať školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z hospodárskej či akejkoľvek inej činnosti podľa vlastného uváženia (SaS). Peter Mederly z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave upozorňuje, že „úplná sloboda je problematická pokiaľ zriaďovateľ musí škole prispievať zo svojich zdrojov napríklad na udržiavanie objektov. Teda sloboda v princípe áno, ale s rozumným zohľadnením potrieb zriaďovateľa.“

Na druhej strane, najhoršie hodnoteným opatrením bol návrh strany SMER – SD garantovať bezplatné vysokoškolské vzdelanie na verejných vysokých školách. „Spoplatnenie by vytvorilo podmienky na zlepšovanie kvality, je však dôležité, aby ho sprevádzalo rozšírenie systému pôžičiek a štipendií tak, aby sa nezhoršila dostupnosť vysokoškolského vzdelania,“ uviedol riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Druhým najhorším opatrením bol návrh rovnakej strany finančnými nástrojmi zreálňovať počty žiakov prijímaných do gymnázií. Riaditeľ Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch Vasil Dorovský argumentuje, že podľa externej časti maturitnej skúšky sú „výsledky gymnazistov opakovane nadpriemerné.“

Negatívne boli hodnotené aj opatrenia zriadiť internátne školy pre rómske deti, ktoré žijú v málo podnetnom prostredí (ĽS – HZDS) a postupne presadzovať model financovania na triedu a nie na žiaka (SMER – SD). Peter Mederly upozorňuje, že „financovanie len na triedu a nie na žiaka je podnetom na neefektívne delenie tried, a preto je nesprávne. Súčasné financovanie na žiaka je potrebné doplniť, aby sa zohľadnil minimálny počet potrebných tried“.

Viacerí hodnotitelia a hodnotiteľky upozornili na to, že mnohé navrhované opatrenia boli formulované len veľmi všeobecne, a tak ich prínos bol nulový. Celkovo bolo hodnotených 232 opatrení, pričom jednotlivé strany sa počtom navrhovaných riešení líšili. Najviac návrhov pre oblasť školstva predstavili strany KDH (46), SDKÚ – DS (45) a SMK (35), nasledovali strany SaS (29), SMER – SD (28) a SNS (25) a najmenej opatrení prezentovali ĽS – HZDS (12) a Most – Híd (12).

Hodnotitelia inštitútu INEKO (Peter Goliaš, Michal Rehúš) osobitne oceňujú aj nasledujúce návrhy, ktoré sa v hodnotení všetkých 15 odborníkov a odborníčok medzi najlepšie nedostali:

 • vytvoriť Národný školský informačný systém, ktorého súčasťou budú okrem iného aj údaje o uplatnení absolventov študijných odborov stredných a vysokých škôl v praxi a poskytovať výstupy z neho odbornej i širokej verejnosti (SaS);
 • zaviesť spravodlivý systém študentských návratných pôžičiek podporujúci zachovanie rovnosti šancí na získanie vysokoškolského vzdelania (SaS);
 • presadzovať zväčšenie priestoru, aby školy mohli získavať financie z ďalších zdrojov (od sponzorov, podnikaním a pod.) (KDH);
 • vrátiť rovnoprávnosť financovania súkromných a cirkevných školských zariadení so štátnymi, a to aj v otázke čerpania finančnej pomoci od EÚ (KDH);
 • systém odmeňovania vysokoškolských učiteľov upraviť tak, aby vysokoškolský učiteľ bol odmeňovaný najmä v závislosti od kvality svojej výskumnej a vzdelávacej činnosti, nie podľa trvania pracovného pomeru (SNS);
 • odhaľovanie podvodov uľahčiť tým, že bakalárske, magisterské, rigorózne, dizertačné, habilitačné aj inauguračné práce budú zverejnené na internete do 30 dní od obhajoby (SDKÚ – DS).

Hodnotenie volebných programov v oblasti školstva:

Poradie Strana Známka na škále (-5, +5)
1. KDH 2,29
2. SDKÚ – DS 1,82
3. SaS 1,81
4. SNS 1,75
5. Most – Híd 1,59
6. SMER – SD 1,01
7. ĽS – HZDS 0,92
8. SMK 0,91

Zdroj: INEKO

Zoznam desiatich najlepšie hodnotených opatrení:

Poradie Opatrenie Známka na škále (-5, +5) Strana
1. Otvoriť trh s učebnicami. 4,14 KDH
2. Dať školám slobodu vo výbere učebníc. Ministerstvo školstva bude viesť verejný zoznam učebníc, ktorých používanie je v súlade so štátnym vzdelávacím programom (MŠ SR zaradí učebnicu do verejného zoznamu, ak jej obsah nebude v rozpore so štátnym vzdelávacím programom. O zaradenie do verejného zoznamu požiada vydavateľ). 3,86 SaS
3. Posilniť úlohu kvalitatívnych ukazovateľov pri financovaní verejných vysokých škôl. 3,5 KDH
4. Vytvoriť prehľadné pravidlá na určenie výšky normatívov pre stredné školy podľa študijných odborov. 3,47 SaS
5. Vytvoriť podmienky na pritiahnutie špičkových vedcov zo sveta. 3,39 KDH
6. Vytvoriť fond na podporu nadaných študentov a štúdium na špičkových školách v zahraničí. 3,39 KDH
7. Odbúrať bariéry na získanie kvalitných zahraničných vedcov, pedagógov a študentov. 3,39 SDKÚ – DS
8. Dať školám úplnú slobodu v nakladaní s príjmami z hospodárskej či akejkoľvek inej činnosti podľa vlastného uváženia. 3,29 SaS
9. Zrušiť monopol štátu na učebnice. Učebnice musia byť v súlade s cieľmi vzdelávania. Tým sa zaručí priestupnosť medzi školami používajúcimi rôzne učebnice. 3,21 SDKÚ – DS
10. Vytvoriť priestor na prepojenia našich a špičkových zahraničných vysokých škôl a vedeckých pracovísk. 3,18 SDKÚ – DS

Zdroj: INEKO

Zoznam desiatich najhoršie hodnotených opatrení:

Poradie Opatrenie Známka na škále (-5, +5) Strana
1. Garantovať bezplatné vysokoškolské vzdelanie na verejných vysokých školách. -1,93 SMER – SD
2. Finančnými nástrojmi zreálňovať počty žiakov prijímaných do gymnázií. -1,46 SMER – SD
3. Zriadiť internátne školy pre rómske deti, ktoré žijú v málo podnetnom prostredí so zámerom zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne a predpokladov pre uplatnenie sa na trhu práce. -0,85 ĽS – HZDS
4. Postupne presadzovať model financovania na triedu a nie na žiaka. -0,82 SMER – SD
5. Zvýšiť povedomie národnej hrdosti v spoločnom európskom priestore. -0,54 ĽS – HZDS
6. Podporiť skvalitňovanie vzdelávania v oblasti poznania a úcty k národným a kresťanským tradíciám a podporovať vlastenectvo modernými formami a metódami vzdelávania. -0,52 SMER – SD
7. V záujme zefektívnenia výučby slovenského jazyka navrhnúť povinné rozdelenie tried na menšie skupiny. -0,39 SMK
8. Pokúsiť sa o zavedenie systému tzv. pendlujúcich pedagógov medzi jednotlivými školami. -0,34 SMK
9. Podporovať vytvorenie podmienok potrebných pre zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov Univerzity Jánosa Selyeho, stabilizáciu vyučujúcich pedagógov, disponujúcich náležitou univerzitnou hodnosťou, zavedenie nových študijných programov, rozšírenie možnosti doktorandského štúdia ako aj prehĺbenie vedeckej a publicistickej činnosti. -0,29 SMK
10. V záujme zachovania a rozšírenia siete stredných škôl podporiť zriadenie tzv. školských centier. -0,27 SMK

Zdroj: INEKO

Stiahnite si kompletné hodnotenie volebných programov v oblasti školstva (vo formáte .xls)

Zoznam hodnotiteľov a hodnotiteliek:

 1. Barta Juraj, Slovenská sporiteľňa, a. s.
 2. Dorovský Vasil, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch
 3. Goliaš Peter, INEKO
 4. Hiveš Ján, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
 5. Hvorecký Jozef, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
 6. Kováč Juraj, Uni2010
 7. Králiková Renáta, SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
 8. Mederly Peter, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
 9. Návrat Pavol, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
 10. Pišút Ján, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
 11. Pošvanc Matúš, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava
 12. Rehúš Michal , INEKO, Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 13. Škorupa Jozef, Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš
 14. Smreková Mária, 1. súkromné gymnázium
 15. Uhereková Mária, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Michal Rehúš
INEKO