Kvalita školstva na Slovensku - seminár

Dátum: 20.09.2001

Organizátor:

INEKO a SGI (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť)

Dátum a miesto konania:

5. novembra 2001 od 8.30 hod.
kongresová sála hotela Tatra v Bratislave

Program:

08.00 – 08.30: Prezentácia
08.30 – 09.00: Miroslav Beblavý (INEKO)
09.00 – 09.45: Vladislav Rosa (Štátna školská inšpekcia)

 • Kvalita školy a kvalita školstva z pohľadu pedagogickej teórie aj teórie riadenia;
 • Kvalita (úroveň) v základných článkoch školského systému:
  – zameranie a výchovno – vzdelávacia orientácia (včítane plánovania),
  – riadenie (včítane kontrolného a informačného systému),
  – podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania,
  – výsledky výchovy a vzdelávania;
 • Nástroje a spôsoby, indikátory hodnotenia kvality jednotlivých článkov;
 • Výsledky hodnotenia – kvalita jednotlivých druhov a typov škôl a školských zariadení v SR;
 • Trendy riadenia kvality školstva v Európe – možnosti uplatnenie noriem ISO a modelu kvality EFQM (European Foundation for Quality Management).

09.45 – 11.15: Diskusia
11.15 – 11.30: Prestávka
11.30 – 12.15: Miroslav Urban (Akreditačná komisia, Prírodovedecká fakulta UK)

 • Kvalita VŠ vzdelávania a masové vzdelávanie;
 • Hodnotenie kvality vzdelávania vo vzťahu k poslaniu inštitúcie;
 • Kvalita a zoznam študijných odborov v SR, súlad s ISCED;
 • Indikátory posúdenia kvality VŠ: zber, posúdenie relevancie a súvisu, interpretácia;
 • Problémy špičkového vzdelávania: bude masové vzdelávanie hrobárom vzdelania na špičkovej úrovni? Je to celoeurópsky, či len slovenský problém?
 • Postavenie univerzít v systéme vedy v SR a vo svete;
 • Doktorandské štúdium, vedecká práca univerzít;
 • Prispeje navrhovaný zákon o vysokých školách k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania? Zásadné problémy nového zákona vo vzťahu ku kvalite.

12.15 – 13.45: Diskusia

Účasť na seminári je bezplatná a organizátor hradí občerstvenie. V prípade, že sa zúčastníte seminára, potvrďte nám svoju účasť do 2. novembra 2001 poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom na horeuvedenú adresu.