Finančné zdravie miest a žúp za rok 2021 sa medziročne zhoršilo (tlačová správa)

Dátum: 12.10.2022

12.10.2022, tlačová správa
Koronakríza vrátila viaceré ukazovatele hospodárenia samosprávy viac rokov dozadu. Klesli prebytky na bežných účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol a viac záväzkov nebolo uhradených načas.

Mestá: Finančné zdravie
Rok 2021 – ďalší rok pandémie koronavírusu – zhoršil finančnú kondíciu slovenských miest. Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje hodnotu 4,35 z maximálnych 6,00, čo je o 0,07 bodu menej ako rok predtým. Mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálny pokles znamená pomyselný návrat k stavu z roku 2016.

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.

Celkovo 59 miest získalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (skóre nad 5 bodov), pričom na vedúcej pozícii evidujeme Nové Mesto nad Váhom. Ďalších 78 miest dosiahlo „dobré finančné zdravie“ (medzi 4 a 5 bodmi). Hodnotenie medzi 3 a 4 bodmi („dostatočné“ finančné zdravie) zaznamenali mestá Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava. To signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti.

Pri Bratislave sa jedná o agregovaný údaj za celé mesto, teda magistrát a všetky mestské časti spolu. Ak by však doňho nebola zahrnutá problémová mestská časť Devín s obrovským historickým dlhom a záväzkami po lehote splatnosti, ktorá je už roky v nútenej správe, tak by celá Bratislava bola vo vyššom pásme, keďže ani magistrát, ani žiadna ďalšia mestská časť nemajú hodnotenie nižšie ako 4 body.

Tab. 1: Zoznam 5 miest s najlepším a najhorším finančným zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia

Mestá: Dlh a bilancia bežného účtu
Napriek koronakríze zatiaľ dokázali mestá udržať svoju percentuálnu mieru zadlženia pod kontrolou – priemerné zadlženie miest v SR počas roku 2021 síce stúplo, no iba mierne. Presnejšie, došlo k nárastu z 20,99 % na 21,56 %.

Aj za rok 2021 platí, že žiadne mesto v SR neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %).

Mestá s relatívne vysokým dlhom sú Zlaté Moravce (48,6 %), Leopoldov (42,8 %), Myjava (42,6 %) a Veľký Krtíš (41,9 %). Agregovaný údaj o dlhu za celú Bratislavu predstavuje 32,4 %, no dlh samotného bratislavského magistrátu je na úrovni až 45,1 %; štatistiku vylepšilo započítanie (prevažne nižších) dlhov mestských častí.

O finančnej kondícii samospráv dobre vypovedá aj bilancia bežného účtu. Tá sleduje, ako samospráva dokáže kryť svoje bežné výdavky z bežných príjmov. Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďovanie svojho majetku. Koronakríza sa prejavila na poklese prebytkov miest a vo výsledku sa jedná o najmenej dobrú hodnotu spomedzi uplynulých 7 rokov.

V roku 2021 zaznamenali kladnú bilanciu bežného účtu všetky mestá okrem dvoch – Zlaté Moravce mali deficit -1,0 % a deficitne hospodáril aj bratislavský magistrát (-0,7 %). Ostatné mestá s vykrývaním bežných výdavkov zo svojich bežných príjmov problém nemajú. Najvyšší prebytok dosiahli v Novom Meste nad Váhom (+20,2 %). Priemerná bilancia bežných účtov všetkých miest dosiahla +6,33 %, čo je signifikantné medziročné zhoršenie oproti hodnote +8,40 % z roku 2020.

Kraje: Finančné zdravie žúp sa aj kvôli koronakríze opäť zhoršilo, významne klesli prebytky hospodárenia
Župy v roku 2021 nenadviazali na prevažujúci trend z pokrízových rokov, keď sa im v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 2019 darilo medziročne znižovať svoju zadlženosť a zlepšovať aj vďaka tomu svoje finančné zdravie. Počas uplynulého roka došlo k druhému nárastu ich zadlženia v rade, keď v priemere ich dlh narástol z 30,3 % na 30,6 % ročných bežných príjmov.

Napriek nárastu zadlženia žúp platí, že žiadna spomedzi ôsmich žúp na Slovensku neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh na úrovni 60 % a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %). Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2021 v bratislavskej župe (41,4 %). Naopak, najlepší stav zaznamenali v župe nitrianskej (9,3 %). Dlh dokázali v roku 2021 najviac znížiť v trnavskej župe, najviac dlh narástol v trenčianskom kraji.

Zhoršili sa aj ďalšie relevantné ukazovatele hospodárenia – župám narástla dlhová služba (z 3,58 % na 6,44 %), mierne narástli aj záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Prebytky na bežných účtoch klesli o pätinu – priemerná bilancia bežných účtov za všetky župy predstavovala +8,3 %, čo je najmenej dobrý výsledok od roku 2015. Pre porovnanie, za rok 2020 priemerná bilancia bežného účtu dosiahla +10,6 % a za rok 2019 dokonca +13,3 %. Pokiaľ ide o bilanciu bežného účtu, najlepšie hospodárila v roku 2021 trnavská župa, najvyšší relatívny úbytok dosiahla trenčianska.

To všetko prispelo k zhoršeniu priemerného finančného zdravia žúp z 4,59 na 4,47 bodu. Na vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia sa dostala nitrianska župa so skóre 4,99 bodu. Naopak, na poslednom mieste evidujeme žilinskú župu s hodnotením 4,20 bodu, ktorá sa v tomto ukazovateli aj medziročne najviac zhoršila. Jediný kraj, ktorý si medziročne vo finančnom zdraví polepšil, je banskobystrický. Všetky župy však vykazujú „dobré“ finančné zdravie.

Tab. 2: Finančné zdravie samosprávnych krajov a ďalšie dôležité ukazovatele ich hospodárenia

Viac informácií o metodike a výsledkoch hospodárenia samospráv nájdete na portáli: www.hospodarenieobci.sk

Podrobnejšia analýza hospodárenia miest v SR sa dá stiahnuť www.ineko.sk/file_download/1712
Podrobnejšia analýza hospodárenia žúp v SR: www.ineko.sk/file_download/1713

Tlačová analýza (formát PDF) na stiahnutie: www.ineko.sk/file_download/1714

Blog o hospodárení miest: blog.sme.sk/ineko/ekonomika/mestam-sa-v-roku-2021-zhorsilo-hospodarenie-ich-financne-zdravie-kleslo-na-uroven-roku-2016

Blog o hospodárení žúp: blog.sme.sk/ineko/ekonomika/financne-zdravie-zup-opat-zhorsilo-vyznamne-klesli-prebytky-hospodarenia-najlepsie-obstali-nitriansky-trnavsky-kraj-chvoste-zilinsky

Matej Tunega, analytik INEKO, obce[a]ineko.sk

Projekt hodnotenia finančného zdravia samospráv a prevádzku portálu www.hospodarenieobci.sk podporujú spoločnosť PosAm, spol. s r. o. a Nadácia Konrada Adenauera.