Cestovná mapa realizácie konsolidačných opatrení

Dátum: 19.05.2014

Tlačová správa, INEKO, 19. mája 2014

Inštitút INEKO predkladá návrh cestovnej mapy konsolidačných opatrení1 do roku 2020, čiže pre zvyšok tohto a ďalšie volebné obdobie. Mapa obsahuje 90 opatrení, ktorých realizácia by zabezpečila dlhodobú udržateľnosť verejných financií Slovenska. Podmienkou je, že vláda nebude mať prestávku v ozdravovaní verejných financií a bude v ňom pokračovať aj vo zvyšku tohto volebného obdobia. Opatrenia sme vyberali s ohľadom na ich dopad na verejné financie ako aj na ich politickú priechodnosť.

Medzi kľúčové návrhy patrí posilnenie verejnej kontroly pri výbere daní, lepšie meranie a zverejňovanie výsledkov v školstve, zdravotníctve aj súdnictve, intenzívnejšia privatizácia, obmedzenie stimulov súkromným firmám, konsolidácia prenášaním ťažiska z priamych na nepriame dane, ako aj podpora tvorby pracovných miest spružnením zákonníka práce a znížením odvodov pre ľudí s nízkym príjmom.

V záujme zvýšenia efektívnosti INEKO odporúča v najbližšom volebnom období aj zavedenie školného na dennom štúdiu na verejných vysokých školách s možnosťou odloženia jeho splácania a zavedenie spoluúčasti v zdravotníctve s ochrannými stropmi pre sociálne ohrozených ľudí.

Ak opatrenia navrhované v cestovnej mape nebudú realizované, stúpa riziko, že v budúcnosti bude nutné prijať podstatne bolestivejšie kroky. Medzi také patrí napríklad zrýchlenie predlžovania dôchodkového veku, zvýšenie DPH na 22%, zrušenie vianočných príspevkov pre dôchodcov, krátenie sociálnych dávok či zvýšenie daní z nehnuteľností na dvojnásobok.

Podľa vládneho programu stability na roky 2014 až 20172 musia konsolidačné opatrenia vlády v roku 2015 priniesť 409 mil. eur, aby vláda splnila svoje rozpočtové ciele. Podľa prepočtov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) to však na „skrotenie dlhu“ nebude ani zďaleka dostatočné: verejný dlh dosiahne teoreticky v pomere k HDP v roku 2063 pri nezmenených politikách 269 %, v relatívne blízkom roku 2040 (taktiež neudržateľných) 116 %. V skutočnosti je riziko väčšie, ako na svojom blogu3 upozornil člen RRZ, Ľudovít Ódor: „V základnom scenári dlh rastie postupne a úroveň 100 % z HDP (volená len pre ilustráciu) dosiahne v roku 2036. Keď však zohľadníme dynamické efekty, vidíme, že 100 % z HDP môžeme dosiahnuť už o dve volebné obdobia (8 rokov) skôr. Času na konsolidáciu je teda menej, než sa to na prvý pohľad zdá.“

V takejto situácii by malo mať Slovensko a jeho samospráva pripravené dva kľúčové materiály: Prvým by mal byť zásobník/databáza konsolidačných opatrení s prerátanými dopadmi na verejné financie, hospodársky rast a odhadmi ich dopadov na sociálnu situáciu a druhým materiálom by mala byť cestovná mapa realizácie týchto opatrení minimálne na časové obdobie najbližších 8-10 rokov. INEKO s technickou pomocou RRZ, Inštitútu finančnej politiky (IFP) a Národnej banky Slovenska (NBS) pripravilo v roku 2013 prvý materiál4, teraz predkladá na verejnú diskusiu návrh toho druhého. Cestovná mapa konsolidačných opatrení je pre spoločnosť dôležitá nielen z technického dôvodu, ale aj ako jasný signál toho, že ak sa neprijmú včas relatívne únosné opatrenia, budeme musieť neskôr prijať opatrenia oveľa bolestivejšie.

Pri zostavovaní cestovnej mapy sme využili skúsenosti z takmer ročného života databázy konsolidačných opatrení, ako aj úspešné herné postupy konsolidačnej hry INEKO vytvorenej nad spomenutou databázou5. Cestovná mapa je jedným z príkladov, ako dosiahnuť dlhodobo udržateľné verejné financie. Podmienkou je prijať takú kombináciu príjmových a výdavkových opatrení, ktoré budú pôsobiť nie iba jeden rok ale dlhodobo a zlepšia saldo verejných financií spolu o 3 % HDP. Z databázy konsolidačných opatrení INEKO je možné vytvoriť viacero takých kombinácií v závislosti od preferencií zostavovateľov.

1 Cestovná mapa je súčasťou projektu INEKO na podporu udržateľnosti verejných financií SR, ktorý podporuje Think Tank Fund – Open Society Foundations

2 Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017, Ministerstvo financií SR

3 Ľudovít Ódor: Dve novinky, RRZ, 28.4.2014

4 Databáza konsolidačných opatrení, INEKO

5 Počítačová hra: Reformátor – Krotenie zlého dlhu, INEKO