Case Study: Sieťové akadémie Cisco

Dátum: 31.05.2011

Zuzana Dančíková, spolupracovníčka INEKO, máj 2011

INEKO v rámci projektu „Monitoring reformy školstva“ mapuje najlepšie skúsenosti spolupráce škôl so súkromným sektorom. Ako prvú predstavujeme prípadovú štúdiu spolupráce vysokých a stredných škôl so spoločnosťou Cisco Systems Slovakia pri realizácii študijného programu, ktorý pomáha zvýšiť kvalitu vzdelávania v oblasti počítačových sietí. Cieľom našej štúdie je identifikovať princípy, ktoré vedú k úspešnej spolupráci súkromného sektora so školami pri tvorbe kurikula a zabezpečujú tak lepšie prepojenie škôl s praxou. Dúfame, že tieto informácie budú inšpiráciou aj pre ďalšie firmy a školy tak, aby ich spoločné projekty pomohli zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku.

Na základe skúseností firmy Cisco sme identifikovali tieto princípy, ktoré sú podľa nás dôležité pre úspešnú spoluprácu škôl a súkromného sektora pri tvorbe kurikula:

  1. Vyhľadať dôkazy o užitočnosti plánovaného študijného programu (napr. dopyt firmy/odvetvia po odborníkoch, prieskumy indikujúce chýbajúce zručnosti, dopyt študentov).
  2. Pripraviť kvalitné študijné materiály a program štúdia (zodpovedajúce praxi a súčasne ľahko uchopiteľné pre vyučujúcich), zabezpečiť kvalifikáciu učiteľov.
  3. Vyhľadať presvedčeného človeka (resp. tím ľudí) na strane školstva i firmy, ktorý je ochotný presadiť zmeny a program manažovať.
  4. Vypracovať podmienky financovania nákladov programu, využiť napr. spoločné financovanie školou a firmou.
  5. Zabezpečiť meranie prínosu štúdia, resp. preukázať dopyt po absolventoch (napríklad vykonávanie skúšok a udeľovanie certifikátov, ktoré sú uznávané na pracovnom trhu).