Biosimilárne lieky môžu ušetriť desiatky miliónov eur

Dátum: 26.09.2018

ineko.blog.sme.sk, 26.9.2018
Biosimilárne lieky môžu ušetriť desiatky miliónov eur

Lacnejšie, avšak rovnako účinné a bezpečné alternatívy referenčných biologických liekov, môžu ušetriť verejným zdrojom 28 – 40 miliónov eur ročne

K novým biologickým liekom postupne po vypršaní platnosti ochranných patentov vznikajú biologicky podobné, resp. biosimilárne lieky. Využívajú sa napríklad pri liečbe autoimunitných ochorení, rakoviny, cukrovky ale aj viacerých zriedkavých ochorení.

Biosimilárne lieky zaregistrované v Európskej liekovej agentúre (EMA) sú rovnako účinné a bezpečné ako ich referenčné lieky. Zvyčajne sú podstatne lacnejšie, keďže nemajú také vysoké náklady na výskum a vývoj. V princípe sa dajú prirovnať ku generickým liekom, ktoré vznikajú ako alternatíva k tradičným originálnym liekom vyrobeným na chemickom základe. Biologické lieky majú na rozdiel od tradičných liekov podstatne zložitejšiu štruktúru, keďže vznikajú na živom základe. Táto štruktúra sa nedá replikovať, dokonca ani každá šarža referenčných liekov nie je identická. Preto pri biosimilárnych liekoch nejde o totožné, ale o vysoko podobné alternatívy referenčných liekov.

Zavedenie biosimilárnych liekov na trh sa zvyčajne spája s prudkým poklesom ceny referenčných liekov. Najvyššie poklesy v EÚ boli po zavedení biosimilárneho lieku s účinnou látkou epoetin v Portugalsku (-66 %), na Slovensku (-53 %) a v Nórsku (-51 %) a tiež s účinnou látkou filgrastim v Rumunsku (-62 %), na Slovensku (-61 %) a v Slovinsku (-57 %). Zníženie cien často sprevádza nárast spotreby, čo sa dá vysvetliť rastom počtu liečených pacientov.

V záujme znížiť verejné výdavky, resp. zvýšiť dostupnosť biologickej liečby pre viac pacientov, viacerí zahraniční autori odporúčajú pod dohľadom lekára intenzívnejšie využívanie lacnejších biosimilárnych liekov pri liečbe nových ako aj už liečených pacientov. Podľa štúdie Európskej liekovej agentúry (EMA) z roku 2017 sa za posledných 10 rokov nepreukázal relevantný rozdiel v nežiaducich účinkoch medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi. Podľa ďalších zdrojov (napríklad tu a tu) doterajší výskum potvrdzuje, že jednorazová zámena referenčných za biosimilárne lieky, resp. naopak, nevedie k zhoršeniu účinnosti liečby. Pri viacnásobnej zámene biosimilárnych liekov zatiaľ účinky neboli dostatočne preskúmané, možný negatívny vplyv sa preto nedá vylúčiť, ale ani potvrdiť. Uvedené závery sme konzultovali aj s Tomášom Tesařom, vedúcim Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý sa s nimi stotožňuje.

Ako sa využívajú v zahraničí

Viaceré štáty EÚ podporujú predpisovanie lacnejších biosimilárnych liekov. Napríklad v Nórsku nemocnice nakupujú lieky v tendroch vypisovaných zvyčajne na účinnú látku, pričom lekári musia predpisovať lieky s najvýhodnejšou cenou, pokiaľ neexistuje klinický dôvod na predpísanie drahšieho lieku. V Belgicku sú lekári motivovaní predpisovať biosimilárne lieky pre najmenej 20 % nových pacientov. Vo Francúzsku sú lekári v ambulantnej sfére finančne motivovaní predpisovať biosimilárne lieky s účinnou látkou inzulín glargine. Vo viacerých krajinách sú lekári motivovaní predpisovať najlacnejšie lieky s rovnakou účinnosťou, čím nepriamo podporujú predpisovanie biosimilárnych liekov.

Viaceré štáty EÚ tiež nebránia zámene referenčného a biosimilárneho lieku v lekárni. Taká možnosť existuje s určitými obmedzeniami vo Francúzsku, avšak je tu málo využívaná. Aktívne ju využívajú v Estónsku, Lotyšsku, Poľsku a Rusku. Napríklad v Estónsku lekári v ambulantnej sfére predpisujú účinnú látku a konkrétny liek si vyberajú pacienti v lekárni. Pokiaľ pacient odmietne najlacnejší liek s danou účinnou látkou, musí doplatiť rozdiel v cene. Biosimilárne lieky tak dostávajú noví ako aj už liečení pacienti. Lekár má možnosť zabrániť zámene lieku z medicínskych dôvodov.

Biosimilárne lieky na Slovensku

Spomedzi 47 biosimilárnych liekov zaregistrovaných agentúrou EMA bolo v septembri 2018 na slovenskom trhu dostupných 9 liekov (19 %), v Poľsku a Maďarsku 14 liekov (30 %) a v Českej republike 17 liekov (36 %). Z molekúl dostupných aspoň v jednom štáte V4 na Slovensku chýbajú biosimilárne lieky s účinnými látkami somatropin, etanercept, rituximab, adalimumab a trastuzumab; v prípade rituximabu a trastuzumabu budú prvé biosimilárne lieky dostupné v jeseni 2018.

Na Slovensku boli do roku 2012 kategorizované štyri biosimilárne lieky, z toho jeden bol neskôr na žiadosť držiteľa registrácie vyradený z kategorizácie. V roku 2013 pribudli ďalšie dva lieky, v roku 2014 jeden liek a v roku 2015 tri lieky. V rokoch 2016, 2017 a v prvej polovici 2018 neboli kategorizované žiadne nové biosimilárne lieky, čo sa dá spätne hodnotiť aj ako stratená príležitosť ušetriť verejné zdroje, resp. ponúknuť liečbu viacerým pacientom. V máji až júli 2018 podali výrobcovia/dodávatelia liekov žiadosti o zaradenie do kategorizácie štyroch biosimilárnych liekov s účinnou látkou rituximab (Blitzima, Rixathon) a trastuzumab (Kanjinti, Herzuma). V priebehu júla až septembra 2018 ministerstvo zdravotníctva žiadosti schválilo, lieky by tak mali prísť na trh v jeseni 2018.

Odhad úspor

Európska lieková agentúra zaregistrovala ku koncu roka 2017 biosimilárne lieky so 14 rôznymi účinnými látkami, z toho pri 5 účinných látkach bol na Slovensku dostupný okrem referenčného aj biosimilárny liek. Zdravotné poisťovne v roku 2017 uhradili za referenčné aj biosimilárne lieky s danými účinnými látkami 144,5 mil. eur. Z toho za biosimilárne lieky 10,9 mil. eur, čiže 7,6 %.

Biosimilárne lieky chýbajú na Slovensku s výnimkou molekuly infliximab pri všetkých účinných látkach s najväčším objemom predaja. Na jeseň 2018 pribudnú lieky s molekulami rituximab a trastutumab. Dá sa očakávať, že vstup ďalších biosimilárnych liekov by v najbližších rokoch vytvoril podmienky pre výraznejšie úspory verejných zdrojov, resp. pre rozšírenie liečby pre podstatne viac pacientov.

Pre ilustráciu, ak by vstup ďalších biosimilárnych liekov zaregistrovaných agentúrou EMA viedol k 25 – 35 % zníženiu cien liekov a toto zníženie by sa v plnej miere prejavilo vo finančnej úspore (teda nie v náraste spotreby), získali by verejné zdroje podľa odhadu INEKO 28 – 40 miliónov eur ročne. Tento prepočet sme vykonali na základe údajov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave a databázy Spotreba liekov na Slovensku, Modra 2000-2017 od spoločnosti MCR, s.r.o. Pre porovnanie sme prepočet spravili aj podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), kde nám možná úspora pri rovnakej metodike vyšla na 26 – 36 mil. eur ročne.

Perspektívne bude možná úspora, resp. šanca získať kvalitnejšiu liečbu pre viac pacientov, ďalej stúpať. V najbližších rokoch totiž vyprší patentová ochrana viacerých referenčných liekov s veľkým objemom predaja, čo otvorí cestu pre registráciu ďalších biosimilárnych liekov v Európskej liekovej agentúre.

Tabuľka: Odhad úspor pri vstupe biosimilárnych liekov

- Názov účinnej látky Úhrada zo zdravotného poistenia, 2017 Z toho úhrada za biosimilárne lieky Podiel úhrad za biosimilárne lieky Odhad úspor pri 25-35 % poklese ceny (mil. EUR)
1. Adalimumab 34 277 367 0 0 % 8,57 – 12,00
2. Bevacizumab 22 280 539 0 0 % 5,57 – 7,80
3. Infliximab 16 062 325 3 065 672 19,09 % 0
4. Trastuzumab 12 727 479 0 0 % 3,18 – 4,45
5. Rituximab 12 249 874 0 0 % 3,06 – 4,29
6. Etanercept 11 743 854 0 0 % 2,94 – 4,11
7. Somatropin 8 601 234 0 0 % 2,15 – 3,01
8. Enoxaparin sodium 8 335 371 0 0 % 2,08 – 2,92
9. Epoetin 7 086 830 4 824 873 68,08 % 0
10. Insulin glargine 5 986 612 1 353 104 22,6 % 0
11. Insulin lispro 2 173 453 0 0 % 0,54 – 0,76
12. Filgrastim 1 616 607 1 604 009 99,22 % 0
13. Follitropin alfa 684 997 63 289 9,24 % 0
14. Teriparatide 639 379 0 0 % 0,16 – 0,22
- Spolu 144 465 921 10 910 947 7,55 % 28,26 – 39,56

Zdroj: Farmaceutická fakulta UK (na základe údajov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave a databázy Spotreba liekov na Slovensku, Modra 2000-2017, MCR, s.r.o.), prepočty autora

Ďalšie úspory možno získať intenzívnejším využívaním biosimilárnych liekov, ktoré už na slovenskom trhu sú dostupné. Dobrým príkladom je tender Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) realizovaný v roku 2018, ktorý poisťovňa po prvý raz vypísala na účinnú látku a nie na konkrétny názov lieku. Víťazom súťaže vypísanej na účinnú látku infliximab sa stal dodávateľ biosimilárneho lieku Inflectra. Koncom júla 2018 s ním VšZP podpísala čiastkovú zmluvu na dodávku liekov v jednotkovej cene 133,10 eur vrátane DPH. Pre porovnanie, v roku 2017 VšZP lieky s rovnakou účinnou látkou nakupovala v tendroch vypísaných priamo na referenčný liek za 287,50 eur s DPH (referenčný liek Remicade), resp. na biosimilárny liek za 218,35 eur s DPH (biosimilárny liek Remsima). Zaujímavosťou je, že maximálna úhrada zdravotných poisťovní za lieky s účinnou látkou infliximab je 338,88 eur. Z porovnania ceny vysúťaženej v roku 2018 v tendri vypísanom na účinnú látku s cenami z roku 2017, resp. s maximálnou výškou úhrady, je zrejmý potenciál úspor verejných zdrojov. Ministerstvo zdravotníctva odhaduje úspory podľa medializovaných informácií len pri tejto účinnej látke na 4 milióny eur ročne.

Existuje viacero možností na rozšírenie biosimilárnej liečby na Slovensku:

  • Vzdelávanie študentov medicíny a farmácie, lekárov, farmaceutov a pacientov o výhodách a rizikách biosimilárnej liečby: Osveta a vzdelávanie o dostupnosti a účinkoch biosimilárnych liekov je kľúčovým opatrením pre zvýšenie ich dostupnosti. Ak pacienti a lekári nebudú mať dostatočnú dôveru k týmto liekom, nedá sa očakávať, že ich budú vo vyššej miere užívať, resp. predpisovať.
  • Rozšírenie tendrov na účinnú látku: Pri centrálnych nákupoch môžu zdravotné poisťovne vypisovať tendre na účinnú látku, nie na konkrétny názov lieku. Následne by mali kúpiť liek s najvýhodnejšou cenou. Rozširovanie tendrov na účinnú látku je zreteľným trendom v EÚ.
  • Motivácia lekárov predpisovať lacnejšie biosimilárne lieky: Zdravotné poisťovne môžu motivovať lekárov k predpisovaniu lacnejších biosimilárnych liekov. Motivácia môže byť nefinančná, napríklad na základe monitorovania a vzájomného porovnávania predpisových praktík jednotlivých lekárov. Príkladom finančnej motivácie je tzv. „gainsharing“, t.j. rozdelenie úspory medzi lekára a poisťovňu, resp. medzi nemocnicu a poisťovňu.
  • Kvóty na predpisovanie biosimilárnych liekov: Niektoré štáty smerujú lekárov k dosiahnutiu určitého podielu pacientov liečených lacnejšími biosimilárnymi liekmi. Podmienkou úspešnej aplikácie je monitorovanie plnenia kvót a zavedenie motivačných prvkov pre ich plnenie.
  • Povinné predpisovanie lacnejších biosimilárnych liekov: Prísnejšou alternatívou motivačných opatrení je povinné predpisovanie lacnejších biosimilárnych liekov. Odporúčania týmto smerom sa vzťahujú najmä na nových pacientov, na diskusiu je ale aj ich rozšírenie na pacientov liečených referenčným liekom. V prípade pacientov prestavovaných z liečby biosimilárnym liekom na iný biosimilárny liek treba byť opatrnejší, keďže doterajší výskum zatiaľ nepriniesol spoľahlivé dôkazy o bezrizikovosti.
  • Umožnenie výberu/zámeny lieku v lekárni: Legislatívne možno stanoviť povinnosť vystavovať predpisy na účinnú látku a umožniť výber konkrétneho lieku v lekárni. Legislatíva platná v SR zatiaľ neumožňuje substitúciu biologických liekov v lekárni.
  • Zníženie povinných zrážok z ceny pri kategorizácii biosimilárnych liekov: Podmienkou kategorizácie prvého biosimilárneho lieku je zníženie ceny najmenej o 30 % v porovnaní s cenou referenčného lieku. Pre druhý vstupujúci liek s rovnakou účinnou látkou platí povinná zrážka ďalších 5 % a pre tretí ďalších 5 %. Vysoké zrážky z ceny v kombinácii s prísnymi podmienkami tzv. medzinárodného referencovania cien môžu motivovať výrobcov, aby odďaľovali vstup lieku na trh v snahe udržať cenu v iných štátoch na vyššej úrovni. Preto odporúčame zvážiť, či aktuálne podmienky na zníženie cien biosimilárnych liekov nie sú príliš prísne, a to osobitne pri liekoch, kde sa dá predpokladať súťaž viacerých výrobcov, resp. dodávateľov liekov.

Tento blog zhŕňa hlavné zistenia Analýzy stavu a možností širšieho využívania biosimilárnej liečby na Slovensku. Analýzu vypracoval inštitút INEKO vďaka finančnej podpore Asociácie generických výrobcov liekov (GENAS). Pri jej vzniku sme spolupracovali s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského.

Peter Goliaš
riaditeľ INEKO