Bariéry v reforme obsahovej náplne vyučovania na základných a stredných školách v SR

Dátum: 10.01.2006

Organizátor:

INEKO

Dátum a miesto konania:

22. december 2005, INEKO

Cieľ:

Identifikovať bariéry v prijímaní reformy obsahu vzdelávania na základných a stredných školách v SR

Prednášajúci:

Miroslav Beblavý (štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)
Pavol Černek (Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), hlavný koordinátor projektu zmeny obsahu )
Peter Goliaš (analytik INEKO)
Zuzana Humajová (Konzervatívny inštitút)
Eugen Jurzyca (riaditeľ INEKO)
Andrej Salner (riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI))
Mária Smreková (zástupkyňa riaditeľa na Prvom súkromnom gymnáziu v Bratislave)

Súvislosti:

Na základnom a strednom školstve stále prevláda dôraz na encyklopedické vedomosti žiakov, chýba výučba znalostí a schopností užitočných pre bežný život a ďalší rozvoj osobnosti. Žiaci majú slabé schopnosti aplikovať poznatky, tvoriť, učiť sa, pracovať s informáciami, spolupracovať, navzájom sa rešpektovať, obhájiť svoj názor, efektívne riešiť problémy, kriticky myslieť a hodnotiť výsledky svojich skutkov. Vzdelávanie dostatočne nezohľadňuje názory a požiadavky učiteľov, detí, rodičov a zamestnávateľov. Obsah aj forma vzdelávania sa určuje centrálne, učiteľ je viazaný osnovami, ktoré si vynucujú nevhodné metódy vyučovania. Chýba priestor pre tvorivosť učiteľov, previazanosť medzi predmetmi.

Tieto problémy sú dlhodobo známe. Pomerne jasné sú aj riešenia – vypustiť z vyučovania neužitočné a pridať užitočné informácie, klásť väčší dôraz na rozvíjanie schopností, menší na odovzdávanie vedomostí, vtiahnuť školy do tvorby dokumentov, formy a obsahu vzdelávania. Zúžiť rozsah povinných osnov, ktoré sa budú naďalej tvoriť centrálne. Vytvoriť priestor na voľnosť výberu učebného zamerania. Školy by mali súťažiť, t.j. líšiť sa učiteľmi, formou aj obsahom učiva.

Napriek tomu, že problémy slovenského školstva, ako aj návrhy riešení sú známe, nedarí sa ich presadiť. Cieľom seminára bolo zistiť príčiny tohto stavu.

Závery1:

Bariéry v náprave obsahu vzdelávania možno rozdeliť do dvoch skupín:
1. Na strane dopytu:

 • ľudia nie sú presvedčení, že školstvo je v kríze
 • elity nemajú záujem o reformu
 • rodičom záleží na známkach, nie aby deti mali užitočné vzdelanie
 • spoločnosť nerozumie hodnote vzdelania
 • nie sú známe zručnosti/kompetencie, ktoré by mali deti vzdelávaním získať
 • nie je známy vplyv týchto zručností na život jednotlivca a spoločnosti

2. Na strane ponuky:

 • vysoký vek učiteľov
 • nie sú vytvorené vhodné podmienky pre financovanie škôl zo súkromných zdrojov
 • nie je definované povinné minimum, ktoré by mal financovať štát
 • vo vzdelávaní chýbajú ľudia z praxe
 • nefunguje otvorený trh s učebnicami (súťaž pri ich tvorbe)
 • chýba meranie kvality a efektívnosti jednotlivých škôl

Návrhy opatrení na prekonanie bariér:

1. Na strane dopytu:

 • šíriť informácie o súčasných nedostatkoch vzdelávania (napr. výsledky slovenských žiakov v medzinárodných testoch)
 • identifikovať zručnosti/kompetencie a šíriť informácie o ich význame (vysvetľovať na konkrétnych príkladoch, kde ich súčasný systém vzdelávania neposkytuje, do vysvetľovania zapojiť učiteľov)

2. Na strane ponuky:

 • zaviesť verejné pripomienkovanie pri tvorbe učebníc
 • zaviesť meranie kvality na školách (napr. štátne testy počas štúdia), tresty pre najhoršie školy (napr. hrozba zrušenia školy)
 • skúmať možnosti pružného odmeňovania učiteľov z iných ako štátnych príjmov
 • skúmať možnosti zavedenia výmenných programov pre učiteľov v SR aj zahraničí

1 Ide o závery, ktoré INEKO sformulovalo na základe voľnej diskusie účastníkov seminára. Závery nemusia byť zhodné s názormi jednotlivých účastníkov