Aktuálne politické nominácie do vedenia NBS ohrozujú jej nezávislosť

Dátum: 07.12.2018

V ostatných dňoch boli postupne oznámené vládne návrhy zmien vo vedení Národnej banky Slovenska (NBS). Tieto zmeny vyvolali v širšej odbornej verejnosti diskusiu. Ekonómovia združení v Klube ekonomických analytikov (KEA) považujú za potrebné sa k nim vyjadriť. Z 26 členov združenia, ktorí sa stihli zapojiť do rýchlej ankety, sa drvivá väčšina zhodla v nasledujúcich tézach:

Pre zdravý a udržateľný rast ekonomiky Slovenska je dôležité mať nezávislú a profesionálne riadenú centrálnu banku. Takto riadená NBS je dôležitá aj pre spoľahlivý finančný sektor a dôveryhodne fungujúci bankový dohľad. Bezúhonnosť a morálnu integritu predstaviteľov NBS považujú členovia KEA za obzvlášť kľúčovú pri vykonávaní dohľadu nad bankami a poisťovňami.

Budúci guvernér, viceguvernér či člen bankovej rady NBS musí byť nezávislý od politických strán. Zároveň by to mal byť renomovaný odborník rešpektovaný vo finančných alebo akademických kruhoch, doma alebo v zahraničí, či ako tvorca hospodárskej politiky. Musí mať aj adekvátne jazykové znalosti, ktoré mu umožnia komunikovať s partnermi na pôde ECB.

Väčšina členov KEA sa zhoduje v odporúčaní, aby výber vhodných kandidátov posilnilo verejné vypočutie kandidátov odbornou komisiou (napr. z bývalých guvernérov a viceguvernérov) alebo verejné vypočutie parlamentnou komisiou za účasti ďalších odborníkov. V závere tejto Tlačovej správy uvádzame ďalšie návrhy jednotlivých členov KEA ako zlepšiť nominačný proces.

Ak by členovia KEA mohli navrhnúť kandidátov na guvernéra a viceguvernéra NBS, odporúčali by odborníkov, ktorí spĺňajú jednak formálne, ale hlavne náročné odborné požiadavky na kvalitné vykonávanie týchto funkcií. Hoci väčšina členov KEA sa pre možný konflikt záujmov ku konkrétnym menám nevyjadrila, ostatní identifikovali spolu desiatku vhodných kandidátov. Najviac sa opakovali mená Ján Tóth, Juraj Kotian a Elena Kohútiková.

Problém nominácie Petra Kažimíra na guvernéra NBS členovia KEA nevidia primárne v nedostatku jeho odbornosti. Hlavným problémom je ohrozenie nezávislosti centrálnej banky kvôli dlhodobému aktívnemu pôsobeniu P. Kažimíra v politike. Dokonca je doteraz priamo zodpovedný za rozpočtovú politiku, ku ktorej by mal byť ako potenciálny guvernér objektívny a prípadne aj kritický.

Podľa aktuálne dostupných informácií Jozef Hudák neprejavuje adekvátne odborné schopnosti zastávať pozíciu viceguvernéra. Zároveň členovia KEA vyjadrili vážne pochybnosti o jeho politickej nezávislosti pri vykonávaní tejto funkcie. Jeho zvolením a menovaním by mohlo dôjsť k ohrozeniu nezávislosti aj odbornosti vedenia NBS.

Výroky niektorých členov KEA:

 • „Ide o bezprecedentný zásah a snahu dostať do vedenia NBS vyslovene politického nominanta, podpredsedu strany.“
 • „Politická závislosť NBS je nezlučiteľná s objektívnym výkonom menovej a regulačnej politiky a tiež s objektívnym komentovaním aktuálneho ekonomického vývoja a hospodárskej politiky vlády.“
 • „Práve nedávne udalosti v Dánsku, Lotyšsku, Poľsku, na Malte a v Nemecku ukázali, aká dôležitá je oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Tá práve spočíva v značnej miere na národných regulátoroch.“
 • „Kauza Rapid Life s tisíckami poškodených klientov je dobrým príkladom, aké škody môžu spôsobiť nedostatky vo výkone dohľadu nad finančným trhom.“
 • „Ciele menovej politiky ako aj dohľadu nad finančným trhom môžu byť v rozpore s cieľmi vládnucej garnitúry.“

Vybrané názory členov KEA na nominácia p. Kažimíra:

 • Nepočuli sme od neho žiadne hlbšie názory na menovú politiku či finančný dohľad.
 • Politicky exponovaná osoba

Vybrané názory členov KEA na nominácia p. Hudáka:

 • Jedná sa v odborných a finančných kruhoch o úplne neznámeho kandidáta
 • Z doteraz zverejnených informácií sa zdá, že nespĺňa odborné podmienky ani pre stredný manažment NBS.

Výber z návrhov opatrení jednotlivých členov KEA ako zlepšiť výber kandidátov na členov Bankovej rady NBS:

 • Presunúť menovanie ostatných troch členov BR z vlády na prezidenta
 • Zákaz priamo prestupovať z politickej funkcie, napr. aspoň ročnou časovou medzerou.
 • Návrhy na kandidátov zbierať cez transparentnú verejnú súťaž otvorenú aj kandidátom zo zahraničia (napr. inzerovaním dopytu v The Economist, Financial Times a pod), tak ako to urobili v UK, keď za šéfa Bank of England vybrali súčasného guvernéra M. Carney-ho.
 • Výrazne preferujem vypočutie pred odbornou komisiou pred parlamentnou. Do odbornej komisie by som zaradil hlavného ekonóma MF SR (šéfa IFP) , predsedu KEA, ako aj zahraničných expertov (šéfa MPC – Monetary Policy Committee – v ECB, šéfa misie MMF, country head-a OECD a EK pre Slovensko).
 • Voľba v parlamente najmenej 90 poslancami ako pri predsedovi RRZ
 • Návrhy kandidátov robí odborná komisia, možnosť navrhnúť kandidáta by nemala mať iba vláda ale aj napr. >30 poslancov NR SR, na schválenie kandidáta na guvernéra vyžadovať 3/5 väčšinu poslancov NR SR

Vydané v Bratislave 6. decembra 2018

Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 42 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenska akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity.

Hlasovania o hlavných tézach tohto vyhlásenia sa zúčastnilo 26 z celkového počtu 42 členov KEA.