Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

Dátum: 25.04.2017

Organizátor:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Cieľ: Diskutovať o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.

Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.

Seminár sa zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov – hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu – na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú stále vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorej by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia).

Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom. Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky. Ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlocesta ešte dlho nebude?

Dátum: 27.4.2017
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Jazyk: Slovenčina

Podklady k semináru:

Program:

09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie – Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?

  • Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
  • Ján Ferenčák, primátor Kežmarku
  • Emil Pícha, riaditeľ, kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Moderátor: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

Ďalší diskutujúci:

  • Eva Wenigová, EK/Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku
  • Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SK pre investície a informatizáciu
  • Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru, Ministerstvo vnútra SR
  • Veronika Paľková, vedúca oddelenia, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
  • Mária Nádaždyová, EPIC Slovakia a zástupca ZMOSu

11:30 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry

Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Seminár bude naživo vysielaný na internete. Do diskusie sa budete môcť zapojiť aj na diaľku prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu #RozvojRegionov.