Rada pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja upozorňuje na riziko nepriameho zadlžovania

Dátum: 13.01.2020

Rada, ktorej členom je aj Peter Goliaš z INEKO, považuje nákup techniky na správu a údržbu ciest za predpokladanú hodnotu zákazky 15 miliónov eur (vrátane DPH) v roku 2020 prostredníctvom novovytvorenej Trnavskej cestnej spoločnosti, s.r.o. (TCS) za jedno z najvýznamnejších opatrení predloženého rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Uvedenou transakciou by došlo k vyčleneniu významnej časti aktivít mimo rozpočet kraja (prechod z rozp. org. do novovytvorenej TCS). Rada je presvedčená, že navrhovaný spôsob obstarania techniky bez pravidelného poskytovania úplných informácií o hospodárení TCS, s.r.o. v rámci rozpočtu a záverečného účtu TTSK by výrazne znížilo transparentnosť hospodárenia TTSK. Navrhovaný postup nákupu techniky totiž nepriamo (cez zadlženie TCS, s.r.o.) navyšuje dlh TTSK.

Peter Goliaš pôsobí od apríla 2019 v Rade pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorá je poradným orgánom predsedu TTSK. Úlohou Rady je zvyšovať kvalitu činnosti a výstupov v oblasti tvorby rozpočtu a záverečného účtu TTSK. Jej stanoviská majú odporúčací charakter, majú za cieľ napomôcť lepšiemu rozhodovaniu TTSK v oblasti finančného riadenia.

V uplynulých týždňoch Rada vypracovala stanovisko k Návrhu rozpočtu TTSK na roky 2020-22. Schválený rozpočet spolu stanoviskom Rady zverejnil TTSK na stránke https://www.trnava-vuc.sk/5583-sk/rozpocet/.

Zo stanoviska Rady vyberáme:

„Rada považuje nákup techniky na správu a údržbu ciest za predpokladanú hodnotu zákazky 15 miliónov eur (vrátane DPH) v roku 2020 prostredníctvom novovytvorenej Trnavskej cestnej spoločnosti, s.r.o. (TCS) za jedno z najvýznamnejších opatrení predloženého rozpočtu. Samotný návrh rozpočtu podľa názoru Rady nedostatočne informuje o tomto zámere. Rada preto považuje za potrebné (napr. na strane 26), aby bol tento zámer detailnejšie vysvetlený, vrátane schémy a zdrojov financovania. Nakoľko k uvedenej transakcii existujú aj samostatné dokumenty diskutované na zastupiteľstve, bolo by vhodné na ne v texte poukázať.

Uvedenou transakciou by došlo k vyčleneniu významnej časti aktivít mimo rozpočet kraja (prechod z rozp. org. do novovytvorenej TCS). Rada je presvedčená, že navrhovaný spôsob obstarania techniky bez pravidelného poskytovania úplných informácií o hospodárení TCS, s.r.o. v rámci rozpočtu a záverečného účtu TTSK by výrazne znížilo transparentnosť hospodárenia TTSK. Navrhovaný postup nákupu techniky totiž nepriamo (cez zadlženie TCS, s.r.o.) navyšuje dlh TTSK. V prípade realizácie obstarávania uvedenou formou Rada odporúča:

  • zahrnúť do informácií o zadlžení TTSK aj výpočet miery zadlženia tzv. konsolidovaného celku TTSK, t.j. vrátane dlhov dcérskych spoločností,
  • iniciovať diskusiu o zmene legislatívy, podľa ktorej by mali samosprávy povinne vykazovať a zverejňovať mieru zadlženia tzv. konsolidovaného celku, t.j. vrátane dlhov dcérskych spoločností,
  • venovať hospodáreniu TCS zvýšenú pozornosť a pravidelným monitoringom včas identifikovať/eliminovať prípadné odchýlky od podnikateľského plánu, ktoré by mohli znamenať, že zvolený model financovania nákupu techniky by sa stal pre TTSK nevýhodným.

Rada nespochybňuje potrebu zabezpečiť techniku na správu a údržbu ciest tak, aby mohli byť tieto činnosti zabezpečované v primeranej kvalite. Pri súčasnom poznaní dostupných informácií má však Rada pochybnosti, či navrhovaný spôsob obstarania techniky cez TCS, s.r.o. prináša v porovnaní s inými spôsobmi, napr. cez transformovanú rozp. org. Správa a údržba ciest (SÚC) na príspevkovú organizáciu, jednoznačné finančné výhody, ktoré by výrazne prevýšili riziká spojené s činnosťou samostatnej obchodnej spoločnosti, vrátane opticky vykazovaného nižšieho dlhu TTSK.

Členmi Rady pre rozpočet TTSK sú Viktor Novysedlák z Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Peter Goliaš z inštitútu INEKO, Tomáš Meravý z MESA 10, ekonóm Miroslav Kňažko a expert Tomáš Majthényi. Stanovisko bolo k 7.1.2020 schválené všetkými piatimi členmi rady.“

Celé stanovisko si môžete prečítať tu: https://www.trnava-vuc.sk/data/files/3980_stanovisko-rady-pre-rozpocet-ttsk.pdf