Analýza: Ako z krízy von?

Dátum: 21.06.2020

S cieľom zreálniť a posilniť pravidlá rozpočtovej zodpovednosti INEKO odporúča:

 1. Zaviesť viacročné záväzné výdavkové stropy naviazané na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, vďaka ktorým by vláda v dobrých časoch tvorila rezervy na horšie časy
 2. Posilniť kompetencie aj kapacity Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a analytické vstupy pri tvorbe rozpočtu verejnej správy
 3. Revidovať sankčné pásma dlhovej brzdy, aby reflektovali prudký nárast verejného dlhu spôsobený koronakrízou v tomto roku
 4. Sankčné pásma dlhovej brzdy naviazať na čistý dlh, aby neovplyvňovali tvorbu rezerv pri riadení dlhu, adekvátne znížiť sankčné pásma

S cieľom posilniť hospodársky rast INEKO odporúča:

 1. Podporovať kvalitné vysoké školy a vedu, aby potenciálne najproduktívnejší ľudia ostávali a prichádzali na Slovensko
 2. Zvyšovať transparentnosť, bojovať proti zneužívaniu moci a korupcii, dôležité funkcie v kontrolných a regulačných inštitúciách ako aj v štátnych firmách obsadzovať v otvorených výberových konaniach s verejným vypočutím
 3. Investovať do verejnej infraštruktúry s najvyššou hodnotou za peniaze, personálne aj finančne posilniť Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR
 4. Systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie, aby Slovensko výrazne stúplo v medzinárodných rebríčkoch a stalo sa atraktívnejším miestom pre investície, znížiť odvody, zjednodušiť a zatraktívniť daňový systém
 5. Upraviť vzdelávací systém, aby lepšie zodpovedal potrebám pracovného trhu a demokracie, zvýšiť dostupnosť predškolského vzdelávania

S cieľom posilniť udržateľnosť verejných financií INEKO odporúča:

 1. Opraviť dôchodkový systém, aby nevytváral nekryté dlhy do budúcnosti, predovšetkým zrušiť strop na dôchodkový vek a trináste dôchodky pri zachovaní ochrany starých ľudí pred chudobou
 2. Reformovať zdravotníctvo, upraviť štruktúru aj financovanie nemocníc na základe kritérií kvality a efektívnosti (stratifikácia), zaviesť regulovanú spoluúčasť s ochrannými stropmi pre sociálne slabších a chronicky chorých ľudí
 3. Smerovať k vyrovnanému rozpočtu
 4. Zlepšiť výber daní, kľúčové posty v daňovej správe obsadzovať otvorenými konaniami s verejným vypočutím
 5. Pravidelne revidovať výdavky a zavádzať odporúčania smerujúce k zvýšeniu efektívnosti
 6. Privatizovať štátne firmy a majetok v oblastiach, kde existuje potenciál na trhovú súťaž, resp. efektívnu reguláciu (napr. Slovenská pošta, Tipos, teplárne, autobusová doprava, atď.)

Na medzinárodnej úrovni INEKO odporúča:

 1. Vyžadovať zodpovedné hospodárenie od členských štátov EÚ, prípadnú pomoc podmieňovať reformami na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti ako aj udržateľnosti verejných financií
 2. Podporovať investície s vysokou hodnotou za peniaze, pred realizáciou investícií analyzovať ich efektívnosť a možné alternatívy
 3. Šíriť najlepšie skúsenosti Slovenska v boji s korupciou, predovšetkým povinné zverejňovanie zmlúv s verejným sektorom a zavedenie registra partnerov verejného sektora
 4. Požadovať vyššiu transparentnosť daňových rajov a dodržiavanie princípu, podľa ktorého sa majú príjmy z podnikateľskej činnosti zdaňovať v krajine prevažného výkonu činnosti
 5. Podporovať uvoľňovanie medzinárodného obchodu a férovú hospodársku súťaž pri stanovení ochranných opatrení (napr. ciel) pred nežiaducimi faktormi vrátane dumpingu, nelegálnej práce a znečisťovania životného prostredia