Pomoc štátu potrebujú skôr mladí, nie dôchodcovia

Dátum: 11.02.2008

Predvolebný sľub „zvýšenie životnej úrovne dôchodcov“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou -0,1 (na škále -3 až 3). Viacerí sa domnievajú, že myšlienka sľubu je dobrá, ale v skutočnosti potrebujú pomoc štátu skôr mladé rodiny s deťmi a nezamestnaní, ktorí sú ohrození chudobou viac ako dôchodcovia. Okrem toho zo sľubu nie je zrejmé, kto má vyššie dôchodky zaplatiť. Možnosti sú pritom v zásade dve – daňoví poplatníci, alebo budúce generácie v prípade zvýšenia deficitu verejných financií.

Znenie sľubu:

Je spravodlivé a správne, ak naši dôchodcovia desaťročia poctivo platili dane a tvorili hodnoty a dnes sú vystavení životným podmienkam na hranici ľudskej dôstojnosti?
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda vynaloží maximálne úsilie na stabilizovanie miery náhrady mzdy a naštartuje jej zvýšenie. (…) U starodôchodcov sa bude riešiť problém poddimenzovania dôchodkov najmä vo väzbe na rast životných nákladov.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Populistický sľub. Zvýšiť životnú úroveň dôchodcov je samozrejme statočný cieľ, argumentácia, že dôchodcovia žijú na hranici ľudskej dôstojnosti však neobstojí. Potom podľa rešpektovaných prieskumov (pozri napr. SILC) musia žiť napr. nezamestnaní v extrémnej biede. Naviac, návrhy ako riešiť deficit Sociálnej poisťovne z dielne Ministerstva práce hovoria aj o znižovaní rastu dôchodkov či zavedení pravidla “dôchodok alebo zárobok”.
Ľuboš Vagač – Centrum pre hospodársky rozvoj

Dôchodcovia sú podľa Štatistického úradu v menšom riziku chudoby než mladí ľudia.
Eugen Jurzyca – INEKO

Zvýšenie dôchodkov je iste pekná myšlienka. Hodnotiť ju je však možné až po tom, ako bude povedané, kto to zaplatí. Možnosti sú v zásade iba dve – tí čo pracujú v súčasnosti vo forme vyšších daní alebo budúce generácie, ak vyššie dôchodky pôjdu na úkor zvýšenia deficitu.
Vladimír Tvaroška – Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Reforma prvého piliera reformy je potrebná. Avšak vláde úplne chýba návod, ako na to. Zvyšovanie miery náhrady, ktorú výrazne zvýšila už predchádzajúca vláda, je škodlivé.
Martin Chren – Nadácia F.A.Hayeka

Opäť sústredenie sa na dôchodcov, ignorovanie demografických trendov, ignorovanie faktu, že najohrozenejšou sociálnou skupinou sú dnes mladé rodiny s deťmi.
Robert Žitňanský – týždenník .týždeň

Nielen že si sľubom vtedy opozičný Smer bez škrupúľ zabezpečoval (kupoval) sympatie (hlasy) rozhodujúcej sociálnej skupiny (a podstatnú časť elektorátu), ale naďalej živí falošnú a iracionálnu predstavu o tom, že je tu akýsi nesplatený dlh voči generácii, ktorá prežila svoje produktívne roky v socializme (“budovala krajinu”). Ak by sme uplatnili takýto prístup, rovnako by sa za inej politickej konštelácie mohla od dôchodcov vyžadovať kompenzácia súčasnej generácii za to, že naše hospodárstvo nemá úroveň Rakúska či Švajčiarska… čo je samozrejme absurdné. Rovnako sa prostredníctvom sľubu zasieva predstava, že postavenie dôchodcov na Slovensku je nedôstojné (výrazne subjektívne hodnotenie) bez udania relevantných ekonomických ukazovateľov alebo komparácie založenej na serióznej metodike.
František Chovanec – Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.