Najčastejšie chyby pri písaní esejí

Dátum: 21.03.2006

 • nezodpovedanie hlavných otázok zadania (hlavne prečo reforma neprešla, aké sú bariéry jej prijatia, príčiny neprijatia toľké roky)
 • autori veľmi pútavo a presne popísali, čo ich trápi, v čom sú problémy, menej jasne popísali príčiny tohto stavu a len výnimočne niekto napísal, čo sa s tým dá robiť, aké sú riešenia.
 • málo príkladov, čísel, citátov, anekdot, na podporenie argumentov a oživenie textu
 • málo porovnávania (reformy nikdy ľahko neprechádzajú, prečo aj u nás niektoré prešli, no tá školská nie?)
 • chýbajúci kontext na iné reformy, vývoj spoločnosti, históriu, globalizáciu
 • príliš úzke chápanie problematiky, zovšeobecnenie na jeden problém
 • chýba osobný vklad autora, vlastná skúsenosť/poznatok
 • len výnimočne autor uviedol na záver, čo z eseje vyplýva a čo ňou vlastne chcel povedať
 • text nemá štruktúru, je jednoliaty, chýbajú odrážky, zvýraznenie dôležitých vecí
 • veľa všeobecných fráz, opakovanie sa (autor sa často vracia k tej istej myšlienke aj niekoľkokrát, ibaže inými slovami)
 • chýbajúca logická postupnosť textu, nedopovedané myšlienky, vety na seba často nenadväzujú, ťažko sa sledujú logické súvislosti
 • esej je "neučesaná", akoby si ju autor po sebe neprečítal, sú tam nadbytočné slová, pravopisné chyby
 • veľa esejí je bez logických súvislostí poskladaných z výňatkov z rôznych materiálov resp. zdrojov, je tam minimálny vklad autora
 • autor často odbieha od témy, akoby zabudol na zadanie