Vznikla Rada pre reformu vysokých škôl na Slovensku

Dátum: 10.05.2006

PROJEKTOV√ù ZÁMER
apríl 2006

Názov projektu:
Zmapovanie problémov vysokého školstva na Slovensku a identifikácia bariér na ich odstránenie

Organizuje:
INEKO (v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR)

Ciele:
Zistiť, aké sú problémy vysokého školstva v SR, aké sú príčiny týchto problémov. Identifikovať bariéry, ktoré bránia v riešení problémov. Zistiť, ako môžu pomôcť skúsenosti z USA pri rozvoji vysokého školstva v SR.

Rada pre reformu vysokých škôl na Slovensku (zoznam členov k 12. máju 2006):
Barta Juraj – predseda VZ ARRA – Akademická rankingová a ratingová agentúra
Beblavý Miroslav – štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Benedigová Michaela – Managing Director, Interel, s.r.o., Bratislava
Devínsky Ferdinand – bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Ftáčnik Milan – bývalý minister školstva v SR
Hvorecký Jozef – prorektor, Vysoká škola manažmentu City University Programs
Jurzyca Eugen – riaditeľ INEKO
Lichardus Branislav – rektor, Vysoká škola manažmentu City University Programs
Králiková Renata – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Krekáč Martin – Amrop Jenewein Group
Mederly Peter – vedúci služobného úradu, Ministerstvo školstva SR
Návrat Pavol – predseda Akreditačnej komisie
Salner Andrej – riaditeľ SGI – Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
Šimončič Róbert – generálny riaditeľ Microsoft Slovakia
Tóth Ján – hlavný ekonóm ING Bank na Slovensku
Vašečka Michal – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava

Aktivity:

  1. Usporiadať seminár (máj 2006) – stretnutie členov boardu a vybraných podnikateľov za účelom identifikovať problémy a príčiny problémov vysokého školstva v SR
  2. Spracovať podklady o vysokom školstve v SR (pre odborníkov z USA, júl 2006, v angličtine) – podklady by mali stručne a jasne popísať relevantné príčiny, nie prejavy problémov (t.j. nie nízke platy a nedostatočné financovanie, ale napr. nevhodné vlastnícke vzťahy, neúčasť rodičov na vzdelávaní, orientácia súkromných firiem na známosti a nie na vzdelanie, konkrétne nedostatky systému financovania – študentské pôžičky, štipendiá, atď.).
  3. Usporiadať slovensko-americký summit odborníkov na vysoké školstvo (september 2006) – 2-3 dňové stretnutie slovenských a amerických odborníkov na vysoké školstvo, prednášky amerických odborníkov, diskusia o problémoch slovenského vysokého školstva a možnostiach riešenia, výmena skúseností.
  4. Podľa výsledkov summitu zadať, prípadne vypracovať feasibility study pre založenie americkej univerzity v SR (október 2006) – štúdia by mala poskytnúť odpoveď na otázky: aké sú požiadavky amerických univerzít, aké sú bariéry ich vstupu, aké sú očakávané náklady a výnosy založenia americkej univerzity v SR?

Poznámka: Realizácia uvedených aktivít bude závisieť od priebežných výsledkov projektu, ako aj od podmienok ich financovania.