Posilnenie odborov

ZNENIE SĽUBU:

SMER – sociálna demokracia bude v prípade účasti v novej vládnej koalícii plne rešpektovať záväzky vyplývajúce z dohôd uzatvorených medzi touto politickou stranou a Konfederáciou odborových zväzov SR a jednotlivými odborovými zväzmi.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

SMER navrhuje posilniť postavenie odborovej organizácie v rámci zamestnaneckých participačných mechanizmov v podniku.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

V rámci legislatívnych návrhov bude aj posilnenie postavenia odborovej organizácie v rámci zamestnaneckých participačných mechanizmov v podniku.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 51% - 75%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Sľub bol prevažne splnený. Vláda presadila novelu Zákonníka práce, ktorá posilnila postavenie odborov. Predovšetkým mierne zvýšila právomoci odborárov pri rozhodovaní o normách práce a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času, nie však pri rozhodovaní o prepúšťaní zamestnancov. Ak je vo firme zamestnaných menej ako 50 členov odborovej organizácie, zamestnávateľ má poskytnúť aspoň jednému
ich zástupcovi 4 hodiny pracovného voľna s náhradou mzdy mesačne na odborársku agendu, pri 50 až 100 odborároch 12 hodín a pri viac ako 100 odborároch 16 hodín voľna mesačne. Zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov musí umožniť vstup do svojich priestorov aj osobe, ktorá nie je jeho zamestnancom, ale koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec. Formálne tiež bola obnovená tripartita.

POZNÁMKY KU KVALITE:

Posilnenie úlohy odborov by malo byť úlohou odborárov počas kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľmi, nie úlohou vlády. Takto vláda neprimerane a zbytočne vstupuje do oblasti, ktorá nespadá pod jej kompetenciu, namiesto toho, aby nestranne podporovala obojstranne prospešný dialóg.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Odbory patria do minulosti. Nevidím zmysel pre ich podporu zo strany štátu. Štát musí vytvoriť vhodné podmienky pre všetkých občanov, nie iba pre tých, ktorí sú organizovaní v odboroch. T.j. mal by sústrediť svoju pozornosť hlavne na posilnenie inšpektorátov práce.
Radoslav Štefančík, niverzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Reformy, vrátane tých, ktoré zvyšujú flexibilitu trhu práce a podporujú prostredie prajúce rastu zamestnanosti, prispeli k tomu, že Slovensko sa stalo vyhľadávanou destináciou západoeurópskych výrobných kapacít, ktoré vzdali boj s domácimi odbormi (Francúzsko, Nemecko). Týmto návrhom chce vláda Slovensko posunúť na úroveň krajín, ktoré na silu odborov doplácajú stratou konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku aj pracovných miest.
Anonymný autor

Považujeme za chybu vlády, že opätovne formalizovala tripartitné rokovania, čím garantovala nevolenej, nereprezentatívnej záujmovej organizácii, ktorou odbory sú, postavenie, ktoré jej v parlamentnej demokracii neprináleží.
Richard Ďurana, INESS

Postavenie odborov by malo vyplývať z toho, ako užitočne dokážu pracovať, nie najmä zo zákona.
Eugen Jurzyca, INEKO

Odborári majú svoje miesto v mnohých slovenských firmách, nevidím však nijaký dôvod prečo posilňovať ich postavenie zo strany štátu. Odborári by sa mali sami viac snažiť o to, aby sa ich pozície vo firmách posilnili.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Mierne posilnenie akcieschopnosti odborov by som privítal, ale to musí vychádzať najmä z odborov samotných. Je pravda, že vláda môže vytvoriť rámec pre lepšiu kolektívnu ochranu práv. Ale návrhy, ktoré sa objavovali pred voľbami a po nich smerovali skôr k vytvoreniu nejakej väčšej odborárskej byrokracie a to je všetko.
Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko

Smer sa týmto sľubom stal rukojemníkom úzkej skupiny odborárskych bosov s výsostne politickými ambíciami. Posilnením postavenia odborov, svojho verného spojenca v politickom boji, ale Smer zabudol na to, že odbory sú pre socialistické strany dobrým priateľom, ale zlým pánom.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Ide len o politické zavďačenie sa na úkor zamestnávateľov a na náklady všetkých ostatných zamestnancov - čo sa ukazuje napríklad pri novele zákonníka práce. Odbory u nás už niekoľkokrát zlyhali. Vláda týmto dáva jasne najavo, že si sociálny dialóg v skutočnosti predstavuje ako monológ vlády s odbormi verzus zlí zamestnávatelia.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Upadajúca organizácia, ktorá nemá legitimitu a škodí, prepája sa s politikou a nenesie nijakú zodpovednosť.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Vo vyspelých krajinách sú odbory silné. Ale nie zo zákona, ale z vôle zamestnancov.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Odbory sú aj tak dosť silné.
Anonymný autor

Plnenie predvolebných dohôd, nič viac. Opodstatnenie žiadne, dôsledky potenciálne nákladné.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Čo v realite odbory v modernej dobe pre občanov dokázali? To, že v Nemecku podnikateľ nesmie mať dlhšie otvorený obchod?
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Zatvoriť okno