Rast zamestnanosti dlhodobo nezamest- naných a znevýhod- nených skupí­n

ZNENIE SĽUBU:

SMER – sociálna demokracia vníma ako osobitne dôležité zvýšenie zdrojov na aktívnu politiku zamestnanosti vo vzťahu k dlhodobo nezamestnaným osobám, nezamestnaným v zaostávajúcich regiónoch a ku znevýhodneným skupinám, do ktorých SMER – sociálna demokracia zaraďuje mladých ľudí bezprostredne po skončení stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania, zdravotne postihnutých, matky s deťmi a osoby vo veku blízkom dôchodkovému veku. Prioritným nástrojom bude rozvoj ľudských zdrojov zameraný na kľúčové schopnosti ľudí efektívne sa zapojiť do ekonomických aktivít v poznatkovej ekonomike. Dôraz bude klásť na schopnosti ľudí umiestniť sa na trhu práce, najmä prostredníctvom podpory cielených vzdelávacích programov zohľadňujúcich trh práce v danom území.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Zapojenie nízko kvalifikovaných dlhodobo nezamestnaných osôb do zamestnania bude vláda podporovať poskytovaním vyrovnávacej dávky, ktorá by mala zvýšiť atraktivitu zamestnania sa aj v prípade nízkej mzdy.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 3.3.2010: 76% - 99%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO: Sľub bol prevažne splnený. Vysoký ekonomický rast v rokoch 2006 až 2008 viedol k postupnému znižovaniu počtu dlhodobo nezamestnaných či vekovo alebo vzdelanostne znevýhodnených osôb. V roku 2009 však začala stúpať predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí. Vláda od marca 2010 zaviedla príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, ktorý má najmä obce a samosprávne kraje motivovať k zamestnávaniu znevýhodnených ľudí.

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 76% - 99%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO: Vláda nezaviedla vyrovnávacie dávky pre podporu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných osôb. Vysoký ekonomický rast však viedol aj k postupnému znižovaniu nezamestnanosti, vrátane dlhodobo nezamestnaných či vekovo alebo vzdelanostne znevýhodnených osôb. V roku 2009 začala stúpať predovšetkým nezamestnanosť mladých ľudí. Významným determinantom rastu zamestnanosti v rokoch 2006-08 boli reformné kroky predchádzajúcej vlády. Pokles zamestnanosti v roku 2009 je ovplyvnený hospodárskou krízou.

 

Údaje za 2.štvrťrok roku

2006

2007

2008

2009*

Počet dlhodobo nezamestnaných v tis. (viac ako 2 roky)

207,8

167,3

151,2

116,0

Miera nezamestnanosti ľudí so základným vzdelaním (%)

47,2

44,4

43,8

40,3

Miera nezamestnanosti ľudí v preddôchodkovom veku 50-64 r. (%)

11,2

9,6

8,4

8,5

Miera nezamestnanosti ľudí vo veku 15-19 r. (%)

53,8

42,7

39,1

47,7

Miera nezamestnanosti ľudí vo veku 20-24 r. (%)

22,9

16,1

17,0

23,0

*Údaje za prvý polrok

Zdroj: Štatistický úrad SR

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 100%
---------------------------------------------------------------------

Ľudí, ktorí sú bez práce dlhšie ako rok, je viac ako 70 percent zo všetkých ľudí bez práce. „Nie je to zatiaľ výrazné, ale už klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných," uviedol Ivan Chrappa zo Štatistického úradu.
Zdroj: Pravda 5.9.2007, Nezamestnanosť maže Mečiarove čísla

 

Ministerstvo práce, sociál­nych vecí a rodiny predložilo rozsiahly návrh novely zákona o službách zamestnanosti... Ruší existujúci tlak na dlhodobo nezamestnaných, aby sa dali na verejnoprospešné práce alebo sa hlásili každý týždeň na úrade práce a preukazovali hľadanie zamestnania. Zároveň ruší aj koncentráciu podpory tvorby pracovných miest na dlhodobo nezamestnaných a zavádza množstvo príspevkov aktívnej politiky, z ktorých však žiad­ny nie je zameraný na dlhodobo nezamestnaných... Novela zavádza príspevky, ktorých pri­znanie je na ľubovôli úradníkov na rozdiel od doterajšieho dô­razu na nárokovateľ­nosť a jasné pravidlá. Zároveň otvára dvere rozsiahlej privatizácii služieb zamestnanosti cez súkromné agentúry vykonávajúce nielen rekvalifikácie, ale aj poradenstvo, sprostredkovanie a organizáciu aktívnej politiky. Skúsenosti ukazujú, že môže ísť o pozitívny krok, ale len vtedy, ak je spojený s platením za výsledky. O tom však návrh ani nechyruje a predpokladá klasický mechanizmus rozdávania kontraktov a dotácií. Pôjde teda o tú najhoršiu kombináciu – privatizácia bez trhu či tlaku na efekt.
Zdroj: SME 13.8.2007, Úradníci sebe a kamarátom
(Názor Miroslava Beblavého, bývalého štátneho tajomníka na ministerstve práce)

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 100%
---------------------------------------------------------------------

Priemerná dĺžka evidencie uchádzačov o prácu na úradoch dosiahla (v máji 2007) 10,57 mesiaca. Medziročne poklesla o jeden mesiac. Dlhšie ako jeden rok je na úrade evidovaných vyše 134-tisíc občanov. (V máji 2006 to bolo 161-tisíc - pozn. INEKO podľa štatistík Ústredia práce).
Zdroj: SME 20.6.2007, Počet ľudí bez práce sa znižuje. Pozri tiež štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

POZNÁMKY KU KVALITE SĽUBU:

 

Správny cieľ, mal by sa však uskutočnovať najmä vytváraním vhodného podnikateľského prostredia.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Vždy spozorniem, keď vláda ide zamestnávať ľudí. Radšej nech namiesto zavádzania nových programov odbúrava existujúce prekážky - minimálnu mzdu, odvodové zaťaženie, etc.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Dobrý sľub, ale prostriedky na jeho realizáciu sú zlé. Vláda chce kompenzovať nízku mzdu štátnym príspevkom. To je však demotivujúci prvok. Občan by sám mal spoznať vlastné šance uspieť na trhu práce a urobiť všetko pre zvýšenie ceny svojej ponuky, t.j. zvýšiť si vzdelanie, rekvalifikovať sa, rozhodnúť sa pre zmenu trvalého bydliska etc.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Zámer je jasný, navrhované nástroje nesprávne, reálne kroky (zvyšovanie minimálnej mzdy, zmeny v zákonníku práce) robia z týchto cieľov nedosiahnuteľnú métu.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Ďalší príklad nekoncepčného tápania a absencie vlastnej politickej agendy. Tento zámer je v priamom protiklade so zámerom administratívne zvýšiť minimálnu mzdu (pozri komentár o akademicky a empiricky podloženom zistení, že vyššia minimálna mzda vedie k vyššej nezamestnanosti znevýhodnených skupín). Spolu s návrhom vyrovnávacej dávky je vynikajúcou ilustráciou systematickosti a účelnosti pri vynakladaní prostriedkov štátneho rozpočtu: Najprv zvýšime minimálnu mzdu, potom rozdiel oproti pôvodnej, alebo ešte vyšší, doplatíme zamestnávateľom zo štátneho rozpočtu (niečo ako dotácia za nepestovanie ďateliny v Hlave XXII.). Okrem iného je tento avanturistický návrh v protiklade so zámerom znížiť počet úradníkov, pretože sa zdá, že takto navrhnutý systém povedie k vyššej administratívnej náročnosti.
Anonymný autor

Vláda má svoje miesto pri riešení otázky vysokej nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených skupín. Otázne však je, aké konkrétne nástroje na to použiť.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Zamestnanosť, najmä marginálnych skupín, je nutné podporovať.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Legitímna priorita ľavicovej vlády.
Martin Filko, Sanigest International

Kto by to neprivítal? Je to však len cieľ bez uvedenia jasných nástrojov.
Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovakia

Smer nikdy nepovedal, ako by si predstavoval riešenia.
Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko

Výborný cieľ; absolventi nie sú problémom, ostatné marginalizované skupiny OK.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

K zámeru niet čo dodať, samotný sľub však nie je podporený žiadnymi konkrétnymi návrhmi a doteraz ani žiadnymi uskutočnenými opatreniami.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

 

Zatvoriť okno