Zlepšenie podmienok pre podnikanie

ZNENIE SĽUBU:

V oblasti podpory podnikania SMER – sociálna demokracia:
- odstráni administratívne a legislatívne bariéry a zjednoduší a urýchli vstup do podnikania tak, aby začínajúci podnikateľ mohol vybaviť všetky náležitosti na jednom mieste
- logicky zosúladí obdobie platieb do poistných fondov s obdobím podnikania
- prehodnotí väzbu odvodového zaťaženia živnostníkov a drobných podnikateľov na minimálnu mzdu a zjednoduší jeho výber.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vláda SR zlepší podmienky pre rozvoj všetkých foriem podnikania, zvýšenú pozornosť bude venovať rozvoju segmentov služieb, osobitne s vysokou pridanou hodnotou, ktoré v súčasnosti na Slovensku nedosahujú potrebnú výkonnosť. (...) (Vláda si kladie za cieľ) Garantovať stabilitu a predvídateľnosť podnikateľského prostredia tak, aby realizované zmeny boli výsledkom čo najširších dohôd zainteresovaných strán.(...) Vláda SR bude podporovať založenie integrovaných obslužných podnikateľských centier združujúcich do jedného miesta styk všeobecnej a špecializovanej štátnej správy s podnikateľmi, ktoré napomôžu najmä začínajúcim podnikateľom pri založení podniku ich etablovaní sa na trhu, ako aj počas výkonu podnikateľskej činnosti, s dôrazom na využívanie elektronickej komunikácie.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

 

Komentár INEKO:

Prijatím eura od 1. januára 2009 vláda prispela k stabilite a predvídateľnosti podnikateľského prostredia. V svetových i domácich rebríčkoch konkurencieschopnosti a podnikateľského prostredia sa však hodnotenia a umiestnenia Slovenska v rokoch 2005-09 zhoršovali. Index konkurencieschopnosti Slovenska podľa Svetového ekonomického fóra bol v rokoch 2007-09 mierne nižší oproti roku 2006. Index podnikateľského prostredia Podnikateľskej aliancie Slovenska klesol zo 126,5 bodu v druhom štvrťroku 2006 na 105,0 bodu v druhom štvrťroku 2009. V rebríčku ekonomickej slobody Heritage Foundation Slovensko v roku 2007 mierne stúplo, v roku 2008 však opäť pokleslo, výrazný pokles nastal v roku 2008 v subindexe hodnotiacom slobodu podnikania. V rebríčku Doing Business Svetovej banky si Slovensko tiež výrazne pohoršilo, v roku 2009 oproti roku 2006 kleslo z 36. na 42. miesto.

Poradie, resp. skóre Slovenska v rebríčkoch podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti

 

2005

2006

2007

2008

2009

Doing Business
(Svetová banka)

n

36. zo 175

 

37. zo 181

 

36. zo 181

 

42. zo 183

Index konkurencieschopnosti
(Svetové ekonomické fórum)
1 – najnižšia, 7 - najvyššia

4,3
41. zo 117

4,5
36. zo 122

4,4
41. zo 131

4,4
46. zo 134

 

4,3
47. zo 133

Index ekonomickej slobody
(Heritage Foundation)
- subindex sloboda podnikania
0 – najnižšia, 100 – najvyššia

69,8

n
69,3

69,6 /

36.
70,7

70,0 /

35. zo 157
69,5

69,4 /

36. zo 179
73,4

 

n

Index podnikateľského prostredia (Podnikateľská aliancia Slovenska)
-
ročný priemer**

 

120,6

 

125,7

 

122,7

 

116,4

 

105,0

n – údaj nezistený
*Podľa metodiky pre rok 2006 hodnotiacej 175 krajín, roky 2007 a 2008 pokrývajú 181 krajín
**Referenčnou hodnotou indexu je 100 bodov z roku 2000, údaj za rok 2009 predstavuje hodnotenie 2. štvrťroka

Zdroj : Doing Business WB, Global Competitiveness Report WEF, Index of Economic Freedom, Index podnikateľského prostredia PAS

 

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Poradie, prípadne skóre Slovenska v rebríčkoch podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti:

 

2006

2007

Doing Business
(Svetová Banka)
-subindex vstup do podnikania

31.

64.

32.

72.

Index konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum)
-subindex Inovácie

4,54 / 37.

3,5 / 42.

4,45 / 39.

3,42 / 51.

Index ekonomickej slobody
(Heritage Foundation)
-subindex sloboda podnikania

68,4 / 36.

70,7

68,7 / 35.

69,3

Index podnikateľského prostredia (ročný priemer)
(Podnikateľská aliancia Slovenska)

125,7

122,7

 Od 1.8.2007 platí novela zákona o obchodnom registri, ktorá okrem iného zavádza:

· sprístupnenie služieb obchodného registra cez internetové formuláre webových stránok obchodného registra a portálu verejnej správy

· možnosť podať elektronickú žiadosť o prvozápis spoločnosti, o zmenu zápisu, o výpis z registra alebo o vymazanie spoločnosti

· zníženie poplatkov za služby OR: poplatok za elektronický návrh na prvý zápis akciovej spoločnosti (25 000 Sk), iných právnických osôb (10 000 Sk), fyzicej osoby podnikateľa (5 000 Sk), organizačnej zložky právnickej osoby (10 000 Sk), organizačnej zložky fyzickej osoby podnikateľa (1 000 Sk), za návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (10 000 Sk) a za návrh na zmenu alebo doplnenie údajov (2 000 Sk) sa znižuje o 50% v porovnaní s poplatkom za listinný návrh (uvedený v zátvorke); poplatok za elektronické vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra je 10 Sk (200 Sk pre papierovú formu)

· doteraz slúžili výpisy v elektronickej podobe len na informatívne účely, podľa novely možno použiť výpis v elektronickej podobe aj na právne úkony

· žiadosť o výpis z OR podaná elektronickými prostriedkami nemusí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, kým návrh na zápis do OR podpísaný byť musí

Zdroj: HESO, projekt INEKO

Slovensko má slobodnejšiu ekonomiku ako Česká republika, aj keď pred pár rokmi to bolo naopak. Ukázal to nový prieskum nadácie Heritage Foundation a denníka The Wall Street Journal (WSJ). Slovensko v tomto ročníku obsadilo 35. miesto, kým Česko 37. miesto. Na prvom mieste sa už 14 rokov drží Hongkong. Rebríček hodnotí 157 krajín a v každej si všíma desať aspektov. Rozhodujúca je úroveň vlastníckych práv, regulácia miezd a cien alebo obchodné bariéry.
Zdroj: SME 16.1.2008, Naša ekonomika je slobodnejšia ako česká

 

Umiestnenie SR v rebríčku Doing Business

2007

2006

Zmena

Celkové umiestnenie

32.

36.

+4

Celkové umiestnenie po očistení od zmien v metodike* 32. 31. -1
Založenie firmy 72. 64. -8

Získanie úveru

7.

12.

+5

Cezhraničný obchod

90.

78.

-12

Dodržiavanie kontraktov

50.

55.

+5

Poznámka: Svetová banka vychádzala pri hodnotení z obdobia od apríla 2006 do júna 2007.

Zdroj: HN 27.9.2007 (resp. INEKO pre Celkové umiestnenie po očistení od zmien v metodike) podľa správy Svetovej banky Doing Business 2008

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2007: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Vytvorenie siete jednotných kontaktných miest (JKM) ... prináša novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktorú dnes schválila vláda... Vytvorením siete JKM by sa mali zjednodušiť administratívne postupy pri začatí živnostenského podnikania. "Založením siete JKM dôjde k zjednodušeniu a zefektívneniu prístupu na trh zahraničným, ale aj slovenským podnikateľom," predpokladá predkladateľ. Najpodstatnejšou úlohou kontaktných miest bude sústredenie administratívnych postupov spojených s podnikaním do jedného centra. Pri ohlasovaní živnosti umožní JKM podnikateľovi splniť si daňovú registráciu k dani z príjmov či prihlásiť sa do systému zdravotného poistenia. "Tieto údaje živnostenský úrad distribuuje príslušným orgánom, čím podnikateľovi ušetrí veľa času," zdôrazňuje ministerstvo.
Zdroj: TASR 11.4.2007, Vláda: Živnostenské oprávnenie bude obsahovať už len jeden predmet činnosti

Zatvoriť okno