Právny štát - zlepšenie vymožiteľnosti práva

ZNENIE SĽUBU:

(SMER si kladie za cieľ) garantovať vymožiteľnosť práva (právny štát).
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Preto sa naša strana zasadí, aby predovšetkým dobre fungovali súdy. Chceme dosiahnuť, aby práva občanov boli vymožiteľné bez viacročného súdneho konania a aby si povinné subjekty svoje povinnosti plnili včas. Chceme zvýšiť vymožiteľnosť práva.
Zdroj: Volebný program HZDS, máj 2006

Našim cieľom je, aby doba od spáchania protiprávneho konania až po výkon - realizáciu rozhodnutia, ktorým bol páchateľ potrestaný, bola čo najkratšia.
Zdroj: Volebný program SNS

Vláda SR si je dobre vedomá toho, že závažná ekonomická kriminalita a korupcia ohrozuje základné princípy sociálne orientovaného, ekonomicky prosperujúceho, stabilného, právneho a vo svete uznávaného štátu. Urobí nevyhnutné kroky na zvýšenie úspešnosti práce orgánov, ktoré sa zúčastňujú na odhaľovaní a objasňovaní tejto trestnej činnosti. Vyhodnotí účinnosť špeciálnych právnych nástrojov a inštitúcií v boji proti najzávažnejšej ekonomickej kriminalite a korupcii. Vláda SR nedopustí politické ovplyvňovanie ich činnosti. Vyvinie maximálne úsilie, aby nadobudol účinnosť zákon o preukazovaní pôvodu majetku a aby sa jeho mechanizmy čo najskôr začali v praxi uplatňovať. V záujme efektívneho boja s korupciou vláda SR podnikne kroky na prijatie legislatívnych a technických podmienok potrebných na skrátenie času od odhalenia a objasnenia protiprávneho konania po jeho potrestanie. Znižovaním byrokracie, skvalitnením legislatívy v oblasti verejnej správy a správneho konania bude vytvárať podmienky na obmedzovanie priestoru pre korupciu.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

POZNÁMKY K PLNENIU:

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 30.10.2009: 1% - 25%
---------------------------------------------------------------------

Komentár INEKO:

Priemerná dĺžka súdnych konaní oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu neklesá, výnimkou sú občianskoprávne spory. Podiel súdnych konaní, ktoré presiahnu dobu trvania jedného roku zostáva vysoký. Pri občianskoprávnych sporoch a správnych veciach je podiel týchto konaní viac ako 30%, pri trestnoprávnych sporoch na krajských súdoch viac ako 50%.

 

Priemerná dĺžka súdnych konaní od dôjdenia veci na súd po jej právoplatnosť (v mesiacoch)

 

2005

2006

2007

2008

Občianskoprávne spory

16,9

15,4

15,1

14,1

V správnych veciach

-

11,4

14,0

11,9

Trestnoprávne spory

 

-         Okresné súdy

5,8

6,0

6,0

5,7

-         Krajské súdy

24,8

33,2

28,6

28,9

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

 

Podiel súdnych konaní trvajúcich viac ako rok na celkovom počte konaní (v %)

 

2005

2006

2007

2008

Občianskoprávne spory

39,0

35,0

32,0

29,3

V správnych veciach

-

33,7

47,8

35,7

Trestnoprávne spory

 

-         Okresné súdy

11,8

12,8

13,5

12,3

-         Krajské súdy

53,2

51,4

60,9

54,4

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

 

Vymožiteľnosť práva na Slovensku negatívne ovplyvnilo zrušenie Špeciálneho súdu v máji 2009. Špeciálny súd bol v júli 2009 nahradený Špecializovaným trestným súdom. Znížilo sa však finančné ohodnotenie jeho sudcov, ktorí tiež viac neprechádzajú bezpečnostnými previerkami. Obe zmeny vyvolávajú obavy z vyššej ovplyvniteľnosti sudcov.

Na vymožiteľnosť práva nepriaznivo vplýva i zhoršujúca sa atmosféra v súdnictve, manifestovaná medializovanými disciplinárnymi konaniami proti sudcom:

 

 

Monitoring tlače:

 

Keby na Slovensku fungoval štandardný právny systém, veľmi veľa ľudí z opozície sedí vo väzení.
Zdroj: Robert Fico, NR SR 25.6.2007

Primátor mesta Vysoké Tatry stále čaká na rešpektovanie rozhodnutia Ústavného súdu vo veci Štrbského Plesa. Ústavný súd 30. októbra 2008 rozhodol, že rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. mája 2007 sa ruší a vec sa mu vracia na ďalšie konanie. Vykonateľnosť nadobudlo uvedené rozhodnutie 31. decembra 2008. A tento fakt mohli spozorovať aj všetci občania Slovenskej republiky v podobe nedôstojného vymieňania tabúl označujúcich Štrbské Pleso... Absurdný súdny spor, ktorý trvá od roku 1997, si nemohol želať lepšie ukončenie. V právnom štáte by sa však kompetentné orgány verejnej moci nemali prizerať a v rámci svojich kompetencií rozhodnúť.
Zdroj: SME 15.1.2009, Ústavný súd a tatry, názor právnika Pavla Nechalu

---------------------------------------------------------------------
Miera plnenia k 2.8.2008: 26% - 50%
---------------------------------------------------------------------

 

Priemerná dĺžka súdnych konaní (v mesiacoch)

od dôjdenia veci na súd po jej právoplatnosť

2003

2004

2005

2006

2007

Občianskoprávne spory

16,5

17,6

16,9

15,4

15,1

Z toho obchodné

19,6

22,6

21,0

18,0

17,0

Vo veciach maloletých

-

9,0

9,2

8,1

7,7

V správnych veciach

-

-

-

11,4

14,0

Trestnoprávne spory

-okresné súdy

4,49

5,36

5,78

5,95

5,98

-krajské súdy

28,20

23,51

24,81

33,21

15,97

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

Zdravotné sestry, ktoré odišli za lepšie platenou prácou do zahraničia, nahradia v nemocniciach už čoskoro študenti. Príkaz poslať ich na rok do praxe dostali začiatkom februára všetky zdravotnícke a lekárske fakulty. Zmena vyplýva z novely vysokoškolského zákona. Len tri mesiace pred štátnicami sa tak časť študentov dozvedela, že musí prerušiť školu a ísť na rok pracovať. Ide o absolventov bakalárskeho štúdia zdravotníckych odborov, ktorí chcú pokračovať na magisterskom stupni.
Zdroj: Pravda 26.2.2008, Do nemocníc pošlú na prácu študentov

Skrátené legislatívne konanie, ktoré vláda odsúhlasila, je v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku Národnej rady. Podľa zákona sa skrátené legislatívne konanie uplatňuje iba „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody“. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení nenapĺňa ani jednu z týchto podmienok.
Zdroj: SME 12.2.2008, Príliš rýchla novela, komentár Mariána Leška

Zatvoriť okno