Bratislavský samosprávny kraj má nové pravidlá pre predaj prebytočného majetku

Dátum: 15.07.2010

Charakteristika opatrenia:
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo na návrh svojho predsedu legislatívny návrh (VZN), ktorý zavádza väčšiu transparentnosť pri predajoch prebytočného majetku kraja. Podľa návrhu bude musieť pri všetkých predajoch prebytočného majetku tento majetok za prebytočný najprv vyhlásiť krajské zastupiteľstvo. Okrem toho bude podľa navrhovaných pravidiel musieť byť ponuka na odpredaj prebytočného majetku zverejnená na internetovej stránke BSK minimálne jeden týždeň pred predajom, pri ktorom rozhodne najvyššia cena. Návrh sa nevzťahuje na majetok, využívaný na sociálne účely, prenajatý majetok, pamiatky, a majetok čerpaný z fondov Európskej únie.

Komentár:
Respondenti ohodnotili predmetné opatrenie kladne, ako prínos k transparentnosti v nakladaní s majetkom kraja. Viacerí však poukázali na nedostatočnú týždňovú lehotu, počas ktorej musí byť ponuka na odpredaj majetku zverejnená.
Jednoznačný súhlas s opatrením vyjadril aj Jiří Životský, starosta obce Sokolnice (Česká republika). Poukázal na fakt, že v Českej republike platí zákon, ktorý prikazuje obciam a krajom, aby zámer predaja zverejňovali na úradnej tabuli aj na internete najmenej po dobu 15 dní predtým, než o predaji (prípadne prenájme) majetku bude rozhodnuté. Nesúhlasí však s podmienkou, že predaj sa musí uskutočniť za najvyššiu cenu. Peniaze sú samozrejme veľmi dôležité, ale súčasne je treba tiež zvážiť budúce využitie majetku, ktorý osoba od kraja či obce zakúpi. Určite je podľa neho lepšie predať nejaký obecný majetok za milión korún s tým, že tam vznikne napr. nejaká služba pre občanov, ako za jeden a pol milióna s tým, že tam vznikne „hašiš doupě“, ktoré bude nočnou morou okolo bývajúcich občanov i predstaviteľov mesta.
Aj Zuzana Wienk nepovažuje zverejnenie predaja prebytočného majetku len na stránke kraja a iba týždeň vopred za opatrenie, ktoré výrazne prispeje ku zhodnoteniu majetku. Predpokladom dobrého zhodnotenia je totiž podľa nej informovanosť čo najširšej skupiny záujemcov a dostatočný priestor na ich reakciu. Zámer považuje za principiálne dobrý, ale nepretavený do zmysluplnej podoby a v takomto stave môže byť iba lacným politickým marketingovým ťahom.