Príklad, keď vláda porušuje ústavný zákon

Dátum: 12.08.2019

Súčasný predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko nastúpil do funkcie 27.6.2012 na 7-ročné funkčné obdobie. To sa skončilo 26.6.2019.

Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti bola vláda POVINNÁ do jedného mesiaca od uplynutia funkčného obdobia, teda do 26.7.2019, predložiť parlamentu návrh na zvolenie nového predsedu. Dodnes sa tak podľa našich informácií nestalo. Navyše nie sú žiadne náznaky, že k výberu dôjde transparentným spôsobom, napríklad na základe verejnej výzvy na prihlasovanie kandidátov a ich verejného vypočutia.

Ide pritom o kľúčový výber, ktorý zásadne ovplyvní nezávislosť aj profesionalitu tejto dôležitej inštitúcie.

Funkcia súčasnému predsedovi zanikne až dňom vymenovania nového predsedu, takže Ivan Šramko naďalej zostáva vo funkcii. Možno až dovtedy, kým sa nenájde politická zhoda na voľbu nového predsedu ústavnou väčšinou v parlamente.

Citujeme zo zákona č. 493/2011:

“Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(…)
Funkčné obdobie členov rady je sedemročné
(…)
… najneskôr do jedného mesiaca od vzniku skutočnosti, ktorá má za následok zánik funkcie člena rady sú subjekty, oprávnené navrhovať príslušného člena rady, povinné predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady.
(…)
Funkcia člena rady zaniká a) uplynutím funkčného obdobia, a to dňom vymenovania nového člena rady”